KRÁSA V ČASECH KORONY

Korona sem, korona tam. Jak jste toto intenzívní období prožili? Pro někoho čas zastavení, pro někoho čas nebývalé intenzity. Sama koronavirus vnímám jako obrovského učitele. Pokud jsme se dobře dívali, ukázal nám, co je doopravdy důležité. Život. Zdraví. Naše vědomí. Vědomí jednoty. Láska. Ta všeobjímající bez podmínek. Kde je možné dělat i chyby nebo být občas protivný. Pravda. Svoboda. Integrita. Lidskost. Solidarita. Bezelstnost. Integrita charakteru. Zdravé hranice. Vděčnost. Ani jedno z toho není materiální a ani jedno nenajdete na ulici. Většinou si to musíme odmakat. Tato doba odkryla lidské charaktery, úroveň našeho vědomí, oddělila zrno od plev. Bylo v ní tedy přirozeně také mnoho netrpělivosti a hněvu. Zmatku. Intenzity, která ne všem byla příjemná. Byl to čas, který nám odkryl, jak nám doopravdy je, když jsme spolu se sebou sami. Někdo i to přebil filmy, ale někteří z nás měli možnost zjistit, jak se doopravdy cítí, jaká je úroveň naší energie, co doopravdy běhá v naší mysli, když celý svět utichne a není tu žádný mumraj, který by nás rozptýlil a překryl to, co je uvnitř. Někteří z nás posbírali odvahu a posvítili si na to, jaký vedou život a co si v něm chtějí nechat a co je zbytečné. Někteří zjistili, že svět plný pohybu a informací je pro naši nervovou soustavu leckdy přehlcující. Někdo zjistil, že dokáže mnohem víc, než si myslí (a dvakrát více než si myslí jeho maminka, ano). Znovuobjevili jsme kouzlo přírody. Byli jsme donuceni sami si vařit jídlo, učit vlastní děti. Být vynalézaví. Korona přinesla zvláštní směs karuná (soucitu), kreativity a dozajista vychází z naší karmy. Dostali jsme šanci změnit svůj úhel pohledu.

Někteří z vás mi psali, že náhrada kurzů jógy formou online není dost (a někteří se naopak radovali, že jim videa umožňují praktikovat i v tomto čase, některé dokonce nakopla k pravidelné domácí praxi, což by se jinak nestalo). Co je dost? Co je doopravdy důležité? Je důležité, že žijeme. Neumíralo se u nás po stovkách jako v jiných zemích. Díkybohu. Že jsme mohli řešit, co uvaříme, a ne, kde seženeme aspoň čapátí jako v Indii, kde lidé teď důsledkem uzavření všech provozů (prodlouženého o 14 dní oproti předpokladu) trpí hlady, je veliký luxus. Máme záchrannou síť státu, systému zdravotnictví a sociální podpory, které nefungují ideálně, ale fungují stále velmi dobře, ve srovnání s USA, některými státy Indie či Bali. Je to veliký, veliký luxus mít možnost řešit, zda je online náhrada kurzu dost. A ona je, věřte, protože pokud si na tu podložku podle videa opravdu stoupneme, zjistíme, že pocit na konci lekce je úplně stejný jako v sále, jakkoli si cením toho, že jsem vám chyběla. Protože ten pocit není závislý na lektorovi, místě nebo tom či onom materiálním či online paralelním vesmíru. Je pouze na nás, co si z lekce vezmeme. Čím dříve přijmeme tento paralelní vesmír do svého světa, o to bohatší budeme a to připravenější na podobná příště. Prosím zkusme se nad tímto zamyslet aspoň na malou chvíli. Tento čas byl jedinečný. Mnoho z nás dostalo na dva měsíce prostor času jako nikdy pro vlastní rozvoj, odpočinek, pro svou praxi. Někteří naopak zažili intenzívní časy a službou činů (karma jógou) mohli přispět k tomu, že nás ostatní pomohli ochránit, či nám pomohli k tomu, že bylo stále co jíst, čím svítit, co pít, a jak se dostat k lékaři. Děkuji za to. My ostatní jsme měli to privilegium, že jsme mohli z bezpečí svých domovů pracovat, meditovat a praktikovat jógu (snad nejen ku prospěchu nás samotných, ale i ostatních blízkých či vzdálených osob a zdraví planety), aniž by nám a našim blízkým cokoliv hrozilo. Byly to ve své podstatě cenné časy a máme obrovské štěstí, že jsme se v této zemi nedočkali ošklivých scénářů jako v jiných těžce zkoušených zemích. Bohužel to možná také znamená, že si z této krize nevezme tolik jako místa, kde bylo hůř.

Všichni duchovní učitelé na světě říkají to samé. Dostali jsme cenný čas k pozvednutí vědomí lidstva. Jestli jsme ho využili a pochopili, nebo nevyužili a nadále řešíme nedůležité drobnosti, je na nás. Možná má být naše vědomí pozvednuto až v nějaké druhé vlně nebo při jiném zážitku. Ráda bych poděkovala vám všem za trpělivost, pochopení a za vaši duchovní práci či jinou službu v tomto čase. Moc si jí vážím a věřím, že vás tento čas posunul tam, kam potřeboval. Někteří se možná cítíte unavení. Není divu. Na jemné úrovni se teď toho dělo opravdu mnoho. Pokud bych vám mohla být při tomto procesu návratu do běžného stereotypu oporou, neváhejte se na mne obrátit. Jsme v tom všichni spolu. Teď je důležité, po tomto, co jsme tu byli pro druhé, doplnit i své zásoby energie. Odpočívat, meditovat, nepřepálit start a návrat k běžným aktivitám. Přidávejte pomalu a vnímejte, jak na vás co působí. Vnímejte
dozvuky. Není kam spěchat.

Příští týden se pomalu začneme vracet na podložky zarouškovanou tváří v tvář jeden druhému. Takzvaně naživo. Vítejte zpět v materiálním světě.BEAUTY IN THE TIME OF CORONA


Corona here, corona there. How did you go through this intense period? For some of us the time to stop, for some the time of unprecedented intensity. I see the coronavirus itself as a huge teacher, a guru. If we looked closely, he showed us what is really important. Life. Health. Our consciousness. Consciousness of unity. Love. The all-embracing one without conditions. Where it is possible to make mistakes or be annoying sometimes. Truth. Freedom. Integrity. Humanity. Solidarity. Innocence. Integrity of character. Healthy borders. Gratitude. None of this is material and you will not find it on the street just like that. Mostly we had to work for it. This time revealed human characters, the level of our consciousness, separated the grain from the chaff. So, of course, there was also a lot of impatience and anger that bubbled up to the surface. Confusion. Intensity that was not pleasant for everyone. It was a time that revealed to us how we really are when we are with just ourselves. Someone beat that with the movies, too, but some of us have had a chance to find out how we really feel, what is the level of our energy, what really runs in our minds when the whole world goes quiet and there’s no noise to distract us and cover up what is inside. Some of us gathered our courage and put light on ourselves: on what kind of life we lead and what we want to keep and what is unnecessary. Some have found that a world full of movement and information is sometimes overwhelming for our nervous system. Someone found that s/he could do much more than he thought (and twice as much as the mother thought, yup). We rediscovered the magic of nature. We were forced to cook our own food, teach our own children. Be inventive. The corona brought a strange mixture of karuná (compassion), creativity and certainly was based on our karma, we were given a chance to change our perspective and move further.

Some of you have written to me that replacing yoga classes online is not enough (and some rejoiced that the videos allowed them to practice even at this time, some even kicked to regular home practice, which would not have happened otherwise). What is enough? What is really important? It is important that we live. Hundreds of people did not die here like in other countries. Thank God. The fact that we were able to think about what we cook, and not whether we would have at least some chapatis to eat like in India, where people are now starving as a result of the closure of all operations (extended by 14 days compared to the assumption), is a great luxury. We have a safety net of the state, healthcare system and social security net that does not work as ideally as we would like to, but still is functioning, in fact quite well (!), unlike in the US, in some states of India or Bali. It’s a great, great luxury to be able to decide if an online course replacement is enough. And it is, believe me, because if we really step on the mat, we will find that the feeling at the end of the lesson is exactly the same as in the yoga studio, however I appreciate the fact that you missed me. Because that feeling after the class does not depend on the teacher, the place or this or that material or online parallel universe. It is up to us to take the most from the class. The sooner we accept this parallel universe into our world, the richer we will be and the more prepared we will be for the next time. Please try to think about this for at least a little while. This time was unique. Many of us have been given space for two months like never before for our own development, for rest, for our practice. Some, on the other hand, experienced intense times, and through karma yoga, may have helped to protect or cure others, or helped us to still have something to eat, to have the lights on, to have something to drink, and to have means how to get to the doctor. I thank you for it. The rest of us had the privilege of being able to work, meditate and practice yoga from the safety of our homes (perhaps not only for the benefit of ourselves, but also for other loved ones and the health of the planet) without any threat to us and our loved ones. These were essentially valuable times, and we are very fortunate that we did not see ugly scenarios in this country as in other hard-pressed countries. Unfortunately, this may also mean that we will not take as much of this crisis as the places where it was worse.

All spiritual teachers in the world say the same thing. We have been given valuable time to raise the consciousness of humanity. Whether we have used it and understood it, or not used it and continue to deal with unimportant little things, is up to us. Maybe our consciousness should be raised only in some second wave or in another experience. I would like to thank you all for your patience, understanding, and for your spiritual work or other ministry at this time. I respect her very much and I believe that this time has moved you where you needed to go. Some may feel tired. No wonder. There was a lot going on at a subtle level now. If I can support you in this process of returning to a normal stereotype, do not hesitate to contact me. We are all in this together. Now it is important, after having been here for others, to replenish our energy supplies. Rest, meditate, do not rush the start and return to normal activities. Add activities slowly and feel how things affect you. Take advantage of the corona. Feel the reverberations. There is nowhere to hurry to. Starting next week we will slowly start coming back to our mats in person, that is live. Welcome back to the material world.


———————————————————

Rozvrh skupinových lekcí.

Poptat/Rezervovat si individuální sezení můžete zde.

———————————————————

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:


Mahashivaratri

Indické Vánoce a český nový rok

Vlídná přísnost aneb laskavá disciplína

Jak nechat věci zapadat do sebe

Guru Purnima

Štěstí

Mezinárodní den jógy

Impozantní Indie a božské Bali

V bouři pevně stůj

Energie diskomfortu

Psychospirituální krize

Po cestě prostoty

Stres a trauma jako potenciál transformace

Svět vzhůru nohama

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format