LO A DUŠE JEDNO JSOU

Duševní zdraví je tak důležité, že Světová zdravotnická organizace ustanovila 10. říjen jako Světový den duševního zdraví. Statistika z roku 2016 říká, že 1 ze 6 dospělých trpí duševní poruchou, jakou je úzkost nebo deprese, a 1 z 5 dospělých někdy uvažoval o tom, že si vezme život z důvodu nepříznivého duševního stavu. Mnoho z těchto stavů navíc zůstává nereportovaných, protože přiznat zlomené tělo je stále jednodušší než přiznat zlomenou duši.

DMT (dimetyltryptamin) je látka, která když se v našem těle vytvoří, zažíváme pocity radosti, štěstí, nadšení do života. Dá se bez ní žít jen těžce, všichni duševně nemocní by mohli dlouze o svém utrpení vyprávět. Z duševního utrpení je cesta ven. A nevede pouze (a někdy ani trochu) přes antidepresiva. Chtěla bych vám říci, neztrácejte naději. Hledejte cesty práce se svou myslí a se svou duší. A hlavně, mějte na paměti, že práce s myslí je v nejlepším případě jen polovina. Další polovina (ta větší, co nám říkali, že neexistuje), spočívá v práci s tělem. V našem těle se ukládají všechny emoce, které jsme prožili, ať už vědomě, či nevědomě. Ukládají se tak hluboko, že naše mysl o nich často nemá ponětí a tak uvolnit je přes mysl není možné. Tady nastupuje práce s tělem. Tedy pokud bojujete se svým duševním zdravím, propadáte beznaději, bojujete s poruchami příjmu potravy, zažíváte pocity deprese, hlubokou únavu, bezmoc, panické ataky, třes, bušení na srdci, fibromyalgii, bojujete se závislostí jakéhokoli druhu, vězte, že toto jsou nejčastější důsledky prožitého traumatu a také způsob, jakým se naše tělo s traumatem snaží vyrovnat. Tyto příznaky nejsou příčinou vašeho trápení, pouze důsledkem. Jak to vyřešit? Jednou z cest může být pravidelná meditace, v kombinaci s jemnou pravidelnou prací s tělem. Najděte specialistu, kterému budete věřit (a lékař to většinou není) a dejte se do práce. Světlo na konci tunelu za trochu toho hledání a znovuobjevení vnitřní síly a stojí. ❤️ 


BODY AND SOUL ARE ONE

Mental health is so important that the World Health Organization established October 10th as the World’s Mental Health Day.  The statistics of 2016 says that 1 in 6 adults experiences a common mental health problem, such as anxiety or depression,  and 1 in 5 adults has considered taking their own life at some point. Moreover, many of the cases remain unreported because it is still easier to acknowledge broken body than a broken soul.

DMT is a substance that when created in our body, we experience feelings of joy, happiness, enthusiasm for life. It can be difficult to live without it, all the mentally ill can tell about their suffering. DMT is produced also when meditating.

There is a way out of mental suffering. And it does not go only (and sometimes even at all) through antidepressants. I want to tell you, do not lose hope. Look for ways to work with your mind and your soul. And above all, keep in mind that working with the mind is at best only half of the work. The other half (the bigger half they told us that does not exist) is to work with the body. All emotions we have experienced in life are stored in our body, whether consciously or unconsciously. They are placed so deep that our minds often have no clue about their existence, so it is not possible to release them working with the mind. Here comes the work with the body. So if you fight for your mental health, you fall into despair, you struggle with eating disorders, you experience feelings of depression, deep fatigue, helplessness, panic attacks, trembling, heart pounding, you are fighting addiction of any kind, know that these are the most common consequences of traumatic experience and only the way our body is trying to cope with trauma. These symptoms are not the cause of your troubles, just the consequence. What is the solution? Regular meditation and work with the mind (e.g.psychotherapy, concentration, mindfulness) combined with gentle and specialised regular work with the body for somatic trauma release. Find a specialist you will trust (and it is not the doctor usually) and set yourself for work. The light at the end of the tunnel and rediscovery of inner power again is worth a bit of search❤️

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek


Using Format