IMPOZANTNÍ INDIE & BOŽSKÉ BALI

Incredible India. Neuvěřitelná Indie. Tak zní indický reklamní slogan pro podporu turismu. Odjížděla jsem studovat jógu, jako obvykle věděla, že tam musím, nevěděla proč, nečekala nic, ale z minulých cest jsem věděla, že se otevře nějaký proces. Když je žák připraven, učitel se vždy najde a je jedno, jestli je to situace nebo člověk, kterého potkáme. Já měla štěstí, jen se za mnou zaklaply dveře letadla, proces se rozjel a uzavřel se za necelý měsíc těsně před návratem do Čech tak, abych se od svých učitelů z Indie a na Bali vrátila zcela klidná, do morku kostí šťastná, naplněná, spokojená, plná lásky ke všemu živému. Všechny otázky byly zodpovězeny, respektive se mi podařilo dostat až za ně, za mysl, do prostoru, kde už žádné otázky neexistují, protože je tam láska a pochopení. Co mi to umožnilo? Indie, která je svým zvláštním způsobem nepohodlná. Vytáhne i to, o čem jste nevěděli, že ve vás dřímá, všechno, co jste již považovali za vyřešené (a nebylo tomu tak až tak docela). Dále se za sebe skládaly události a lidé, které jsem potkávala tak, že to nebyla náhoda. Výstup z komfortní zóny funguje, vytáhne hluboko uložené záležitosti, bolesti, strachy, křivdy, neodpuštění, a musíte se s tím popasovat – v tom je energie Indie mocná. Není to příjemné, ale někde vzadu víte, že je to tak správně, že to musíte vytáhnout na světlo a zpracovat. Pomohl mi v tom indický pan učitel, který mi nastavil jógovou praxi tak, že mne dostal přesně na hranici mých fyzických sil, ani o píď výš, ani o píď níž. A na té hranici, když ji přesně líznete, se vše mění. Dojde tam k rozkladu. Tělo pustí to, co už nemá držet, vše nezpracované se vyvalí ven, možná se na chvíli sesypete, ale pak se rána vyčistí a vy se poskládáte znovu a lépe. Proces pokračoval v indickém ášramu pravidelnou téměř celodenní praxí a přebýváním v jednoduchém špinavém pokoji, kde mi došlo, co je opravdu důležité, a celý se dokončil u mého pana učitele v ášramu na Bali, kde mne energie ostrova mateřsky objala a pan učitel mi nekompromisně, ale s láskou, skrze praxi vysvětlil, že vnitřní klid je základ všeho bytí. Vnitřní klid vychází ze soustavné každodenní praxe a z vnitřního klidu pramení láska pro vše živé, protože vše je božské. Z lásky pro vše živé může teprve vzniknout globální harmonie. Většina lidí se nepropracovala ještě ani k fázi první – vnitřními klidu. Bez této fáze láska, a nalijme si čistého vína, ani světový mír, nejsou možné. Jakmile se objeví uprostřed hrudi láska pro vše živé, tehdy zmizí otázky. Jakmile začneme tuto lásku vyzařovat a šířit, vesmír se spojí, aby nám pomohl naši misi naplnit. Já to teď žiju. Nevím, na jak dlouho, ale ráda bych věřila, že už o to nepřijdu. Celý příběh je tak neuvěřitelný, že bude-li mi dáno, bude z toho kniha.

Matka Indie není pro každého. Pokud se bojíte být zranitelní a otevřít se, bude vás to tam jen štvát. Všude je to trochu ušmudlané, věci nefungují, jak jsme zvyklí. Ale Indie je také neuvěřitelně rozmanitá, barevná, živočišná a všechno je tam možné. I to, co si nedovedete představit. Pokud se nebojíte, vytáhne z vás i to, o čem jste neutušili, že ve vás dřímá. Spadne vám brada údivem nad krásou té mocné energie, před kterou se nikam neschováte. Když v sobě najdete sílu a odvahu být zranitelní a poddat se, změní vás to. K lepšímu.

Naším úkolem tady je dostat se domů - k sobě. Když se tam dostaneme, dojde nám, že jsme tam vždycky byli. Vždy jsme byli doma, kdekoli a kdykoli. Abychom to mohli uvidět, nestačí otevřít oči, je potřeba otevřít srdce.INCREDIBLE INDIA & BALI BLESSINGS


Incredible India. This is the Indian advertising slogan for promoting tourism. I was leaving my country to study yoga, knowing, as usual, that I had to go there, not knowing why, not expecting anything, but I knew from past trips that a process would open. When the pupil is ready, the teacher will always be there and it does not matter if it is the situation or the person we meet. I was lucky, once the door of the plane closed behind me, the process started and closed just in less than a month before returning to Czech Republic so that I returned from my teachers from India and Bali completely calm, happy, filled, satisfied, and full of love for every living being (including myself). All the questions were answered, I rather managed to get beyond them, beyond the mind, into a space where no more questions exist because there is love and understanding. What made it possible for me? India, which is in a strange way uncomfortable. It will also pull out what you did not know was in you, everything you already thought was solved (and it was not quite so). The other circumstances that made it possible were the events and the people I met, there was no coincidence behind. The exit from the comfort zone works, it pulls deeply stored matters, pains, fears, injustices, unforgiveness, and you have to deal with it - India’s power is imposant. It’s not pleasant, but somewhere in the back you know it is right, that you have to pull it out and work through it. I was helped by my loving, kind, yet strict Indian teacher who set my yoga practice in the way to get me exactly on the edge of my physical abilities, not even a little above or below. And on that border, when you touch it, everything changes. There comes decay. The body releases what it no longer has to hold, all unprocessed stuff rolls out, you decompose for a while, but then the wound is cleared and you build yourself better again. The process continued in the Indian ashram with regular, almost all-day-long practice and dwelling in a simple, kind of dirty room, where I realized what was really important, and it finished with my dear teacher in the Bali ashram, where the island’s energy embraced me and the teacher in the uncompromising, yet loving way, explained to me through practice that inner peace is the foundation of all being. The inner calm comes from the constant daily practice, and from the inner peace comes the love for everything alive, for everything is divine. Out of love for all living beings, global harmony can only emerge. Most people have not worked their way to the first stage - inner peace - yet. Without this phase, neither love, and let´s be frank here, nor world peace, are possible. When love for everything alive appears in the middle of the chest, the questions disappear. As we begin to radiate and spread this love, the universe unites to help us fulfill our mission. I’m living it now. I don’t know for how long, but I’d like to believe I won’t lose it anymore. The whole story is so unbelievable that if it is meant to be, I will write a book about it.

Mother India is not for everyone. If you are afraid to be vulnerable and open up, it will only frustrate you. It is a little dusty and dirty for us Westerners, things do not work as we are used to (they do in a different way though). But India is also incredibly diverse, colourful, animalistic, passionate, full of energy, and everything is possible there. Even what you could not imagine is possible. If you are not afraid, it will pull out of you what you even did not know was sleeping in you. Your chin will fall down with astonishment at the beauty of this powerful energy from which you will not hide anywhere. When you find the strength and courage to be vulnerable and surrender, India will change you. For the better.

Our job here is to get home - to ourselves. When we get there, we realize we have always been there. We have always been home, anywhere, anytime. To see this, it is not enough to open your eyes, you need to open your heart.

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:


V bouři pevně stůj

Energie diskomfortu

Psychospirituální krize

Po cestě prostoty

Stres a trauma jako potenciál transformace

Svět vzhůru nohama

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format