MEZINÁRODNÍ DENGY

Asi jste si už všimli, že na této stránce nevnímáme jógu jen jako cvičení. Věřím, že každý, kdo opravdu hledá na cestě jógy a postupuje ve své pravidelné a soustavné praxi, jak se praví v Jóga Sútrách, si nakonec význam, rozsah a přesah této tisíce let staré vědy sestaví pro sebe sám. Jen tedy mohu sdílet, co jóga přinesla do života mně. Nevyměnila bych to.
Do mého života se jóga vplížila potichu skrze tanec. Otevřela mi dveře do světa, kde mohu jen dýchat a jednoduše být. Ukázala mi moc uvolnění. Dovedla mne ke schopnosti přijímat, věřit, nechat věci se dít. Nechat věci být. Najít rovnováhu mezi bytím a aktivitou. Zcela potichu a bez fanfár mi obrátila život naruby. Změnila mé vztahy s lidmi, změnila můj vztah k práci, změnila můj vztah k lásce, můj vztah ke zdraví a nemocem, životním těžkostem, postoj k této Zemi a k věcem, které se na této malé kuličce ve vesmíru dějí. Změnila můj pohled na štěstí, na bolest, na radost i na smutek. Dala mi pochopit, že nic se neděje bez příčiny a že nejdůležitější je, jak se ke svému životu postavíme, ne až tak to, co se v něm odehrává. Poskytla mi k tomu nástroje, nadělila mi odstup. Nedala mi nic zadarmo, každý máme to své bahénko, kterým musíme nejdříve projít, aby vykvetl leknín. Dala mi sílu věřit, že vše se děje jak má, a je na nás posbírat cestou zkušenosti, které budeme potřebovat v cíli. Pokud nějaký je. A tak teď mnohem více dýchám, žiji, raduji se ze slunce a přijímám vůni deště, běhám jen když se mi chce a také stále tančím s hudbou a plavu si s vodou. Plynu. A také chodím hodně bosa a začaly mi být malé boty. Doma jsem musela odsunout skříň, aby bylo místo na podložku. Jezdím na konec světa do chrámů s vědomím, že ten svůj mám stále s sebou. Jsem doma. Poslouchám se. A možná i proto stále lépe slyším i to, co mi říkají druzí a netrvám tak často bezhlavě na svém. Zato se za sebe umím postavit. Neříkám “ano” když chci říct “ne” a neříkám “ne” když chci říct “ano”. A taky docela často něco nevím. A ono to nevadí. A pomalu se snad krůček po krůčku sunu k té jednotě se vším okolo nás a v nás. A je to dobrý pocit. Třeba se někdy ve stáří nebo v dalším životě dosunu i k té stálé blaženosti, která nastává, když pochopíme, že nic není dobré nebo špatné. Že dualismus neexistuje. Že to všechno prostě jenom JE 🧡🙏Užijte si dnešní letní slunovrat💫 


Poptat/Rezervovat si kurz nebo individuální sezení můžete zde.


INTERNATIONAL YOGA DAY 


You have probably already noticed that I do not perceive yoga as an exercise on this website. I believe that anyone who really seeks truth on the path of yoga and progresses in his regular and consistent practice, as the Yoga Sutras say, ultimately sets the meaning, scope, and transcendence of this thousands-year-old science for himself. So I can just share what yoga has brought to my life. I wouldn’t change it.
In my life, yoga crept quietly through dance. It opened the door to a world where I can only breathe and simply be. It showed me how to relax. It led me to the ability to receive, believe, let things happen. Let things be. Find a balance between being and activity. Quietly and without fanfare, it turned my life upside down. It changed my relationship with people, it changed my relationship with work, love, health and disease, life difficulties, attitude to this Earth, and things that happen on this little ball in the universe. It changed my attitude to happiness, to pain, to joy and to sadness. It let me understand that nothing happens without a cause and that the most important thing is how we see things that happen in our lives, not just what happens there. It gave me the tools to do that, it gave me distance. Nothing was for free, we all have our mud, which we must first go through to bloom a water lily. It gave me the power to believe that everything is going on as it shall, and it is up to us to collect the experience we will need at the finish line. If there is any. I travel to the end of the world to be in temples knowing that I still have my own temple with me. I’m home. I’m listening. And maybe that’s why I still hear better what other people say to me, and I don’t insist so often on my own opinion. I can stand up for myself. I’m not saying “yes” when I want to say “no” and don’t say “no” to say “yes”. And quite often I don’t know anything. It doesn’t matter. And slowly, hopefully, getting closer to the unity with everything around us and within us. It feels good. Perhaps sometimes I will even arrive at the constant bliss that occurs when we understand that nothing is good or bad. Everything just IS.


You can ask about/book one-to-one session here.

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:


Impozantní Indie a božské Bali

V bouři pevně stůj

Energie diskomfortu

Psychospirituální krize

Po cestě prostoty

Stres a trauma jako potenciál transformace

Svět vzhůru nohama

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format