KDO JSEM • WHO I AM

Jsem certifikovaná učitelka jógy, jógová terapeutka, průvodkyně meditacemi a terapeutka reiki s více než 480 vedenými hodinami výcviku v józe, jógové terapii a meditaci.

Mám vášeň pro somatickou práci s tkáněmi a moudrost těla. Specializuji se na jógu a meditaci na cestě k nalezení opravdového sebe-vědomí a jógu a meditaci se směrem k vyléčení úzkostí, traumatu a odbourávání stresu. 

Jsem také oddaná praktikující jogínka, milovnice života a motivátorka, vášnivá tanečnice, cestovatelka,  choreografka. Cítím hlubokou úctu k tajemství života a tomu, jak tento vesmír  funguje. A neustále se učím.

Jsem zde, abych byla Vaším  zrcadlem. Abych Vám ukázala Vaši vlastní podstatu a posvítila na cestu životem. Abych Vás podpořila. Nic více. Nic méně.

Důležité je pro me setkat se se sebou. Méně dělat, více být.  Možná skrze jógu, procházku lesem, pozorování duhy po dešti nebo při tanci. Někde uvnitř cítím, že jóga a tanec jsou vzájemně propojeny. Můžeme tančit prostřednictvím jógy na jedné straně a na druhé straně může být tanec dnes naší jógou.  Jde o ten stav, kdy skutečně cítíme své tělo, můžeme odhodit všechny své masky,  být sami sebou, zářit zevnitř. Naše mysl  přestane bloudit, protože je tam jen ten okamžik zvaný TEĎ. Objeví se záblesk radosti  nebo bolesti v srdci, někdy to vypadá, jako když obě tančí spolu, ten vnitřní  úsměv, který možná pluje jen v hlubokých vodách, možná si najde  cestu až na rty nebo dokonce až do očí. Rozsvítí  se měkký pohled a přestaneme rozumět válkám a bojům, protože může být tolik  lásky a radosti v tomto světě. Stav, kdy to, co cítíte ve svém srdci, je jediná  PRAVDA. Stav, kdy všechny strategie a představy o tom, co má  člověk dělat a jak žít,  už nedávají  smysl. Už je jen ŽIVOT. Nemusíme nechat všechno za sebou a odejít do lesů.  Stačí si jen zavřít oči, tady, teď, zhluboka se nadechnout a zůstat s tím, co  je. Nezáleží na tom, jestli tomu říkáme jóga, tanec, meditace, reiki nebo jakkoli jinak. Jste to my, naše pravá podstata a čím silněji se ji snažíme popřít, tím  silněji se k nám bude vracet. POKORA a přijetí se hodí. Nechme to být a dýchejme.

Mohu posloužit veřejnými skupinovými lekcemi, kurzy a workshopy, soukromými lekcemi a konzultacemi tváří v tvář, jógovou terapií na míru, léčivou energetickou terapií reiki nebo vedenými pobyty v ústraní (retreaty). Také nabízím firemní lekce, lekce zaměřené na stmelování týmu, práci se stresem či úzkostí, práci s energií.

Mohu Vás vést v češtině, angličtině nebo španělštině. 

Těším se na setkání.

NAMASTE.

I am certified yoga teacher, yoga therapist, meditation guide and reiki therapist with more than 480 hours of teacher training in yoga, yoga therapy and meditation.

I am passionate about somatic bodywork and body wisdom.
I specialize in yoga & meditation for true Self-consciousness, anxiety, trauma & stress relief.

I am also dedicated yoga practitioner, meditation guide, life motivator, passionate dancer, traveller and choreographer. I feel deep respect for the secret of life and principles of the universe and I am still learning.

I am here to be your mirror. To show you your own self and to put some light on your life track. To support you. Nothing more. Nothing less.

What matters to me is to meet the substance of the self. Maybe through yoga, walking in the forest, observing the rainbow after rain or while dancing. Deep inside, I feel that yoga and dance are interconnected. We can dance through our yoga practice on one hand, and on the other hand, dance can be our yoga practice today. That state where we actually feel our body, we can throw all your masks off, we are being ourselves, shining from within and our mind stops to wander because there is only the NOW. There comes the glimpse of joy or pain in our heart, sometimes both seem to be dancing together, that inner smile that swims maybe just in the deep waters, maybe it makes its way to your lips or even eyes. That soft gaze where we stop to understand wars and fights because there can be so much love and joy in this world. That state where what we feel in our heart is the only TRUTH that matters and all the strategies and shoulds and should-nots stop making sense. That state which is called LIFE. We do not have to leave everything behind and go to the woods. We can just close our eyes, here, now, take a deep breath and stay with what is. It does not matter if we call it yoga, dance, meditation, reiki or anything else. It is us, our very essence and the more you deny it, the stronger it will come back to us. SURRENDER comes handy. Let it go and breathe.

I am here to serve with public classes and workshops, one to one yoga and yoga therapy sessions, healing energetic reiki treatment and retreats. I also offer corporate regular sessions and team-building and offer consultancy on energy work and how to deal with stress or anxiety, 

I can lead you in Czech, English and Spanish.

I am looking forward to meeting you.

NAMASTE.

[email protected]

Facebook: Yoguimuse

Instagram: yoguimuse

Pinterest: Yoguimuse

Using Format