KDO JSEM • WHO I AM

Jsem student, života, sebe, toho, jak náš svět funguje. Vše, co zde existuje, je pouze čirá energie, a tajemství, jak proplout životem bez přílišného úsilí, je nestát plynutí energie v cestě. Často vydáváme na procesy v našem těle a životě mnohem více energie než je doopravdy třeba a pak se podivujeme, když se nám energie a vědomého prožitku či soustředění v potřebnou chvíli nedostává. Zvědavost, zjemňování, zvyšování vnímavosti, odevzdání se a postupné učení, kde intenzitu snížit a kde vpravý čas vhodně zvýšit, jsou klíčem k životu v harmonii s vysokou úrovní energie a vibracemi, které nám spolu s usazením se ve svém středu, dovolují zabydlet se ve svém těle a v klidu propustit z života již nepotřebné a otevřít tak prostor novému, harmonickému plynutí energie. Naše nezřídka přehlcená nervová soustava potřebuje často nejdříve zklidnit, zdrojovat a dočerpat se než nám umožní některé prožitky propustit a udělat místo pro nové. Propouštění často naopak potřebuje nejprve jistou (často ne malou) intenzitu. Při praxi, kterou bych vás ráda provedla, pokud dovolíte, jde tedy o alchymii klidu a intenzity. Změnu poznáme, promění se naše vnímání a prožívání sebe sama, naše vztahy i energie. 

Jsem certifikovaná učitelka jógy, jógová terapeutka, průvodkyně meditacemi, kraniosakrální biodynamikou a terapeutka reiki s více než 1300 hodinami vedených  výcviků.

Mám za sebou praxi více než 3600 odvedených pravidelných lekcí, více než 100 workshopů a retreatů.

Mám vášeň pro somatickou práci s tkáněmi a moudrost těla, hlubokou úctu k vnitřnímu léčiteli, kterého nosíme všichni v sobě. Specializuji se na jógu, kraniosakrální biodynamickou práci a meditaci, vědomý přístup a somatickou práci na cestě k nalezení opravdového sebe-vědomí, zaměřuji se na léčení úzkostí, traumatu a odbourávání stresu. Při své praxi a praxi s žáky a klienty vycházím z prastaré vědy o životě zasazené do moderního kontextu - ajurvédy.

V mé pracovní historii se najde lingvistika, marketing, práce s texty (tvorba, editace, PR), překladatelství, provozní řízení, koordinace vzdělávácích projektů i eventů, zahraniční obchod, finance i logistika. Takže vím, co obnáší každodenně se potýkat s výzvami a požadavky běžného západního pracovního i osobního života. Všechny techniky, které učím, jsem měla možnost si v rychlém provozu vyzkoušet dostatečně sama na sobě a zjistit, co funguje a co ne. Nekážu vodu, abych pila víno.

Miluji cestování, tanec, Španělsko, Indii a avokádové smoothie. Cítím hlubokou úctu k tajemství života a tomu, jak tento vesmír  funguje. A neustále se učím. Věřím v moc laskavosti, sílu nitra každého z nás a v harmonii záměru, úsilí a  pokorného odevzdání se.

Procestovala jsem Indii, Srí Lanku, Bali, meditovala v ášramech a vím, co nabízí Východ. Znám i požadavky Západu. Vidím rozdíl, vidím, čím se můžeme obohatit. Vidím přínosy i nedostatky obojího. Vedu k rovnováze mezi extrémy. Nemusíme žít v ústraní v jeskyni, abychom byli dobrými lidmi a naplnili svůj smysl zde. Někdo z nás možná ano. A někdo může osvícený péci rohlíky. 

Jsem zde, abych byla Vaším  zrcadlem. Abych Vám ukázala Vaši vlastní podstatu a posvítila na cestu životem. Abych Vás podpořila. Nic více. Nic méně.

Důležité je pro me setkat se se sebou. Méně dělat, více být.  Nestát proudění energie v cestě. Možná skrze jógu, procházku lesem, pozorování duhy po dešti nebo při tanci. Jde o ten stav, kdy skutečně cítíme své tělo, můžeme odhodit všechny své masky,  být sami sebou, zářit zevnitř. Naše mysl  přestane bloudit, protože je tam jen ten okamžik zvaný TEĎ. Objeví se záblesk radosti  nebo bolesti v srdci, někdy to vypadá, jako když obě tančí spolu, ten vnitřní  úsměv, který možná pluje jen v hlubokých vodách, možná si najde  cestu až na rty nebo dokonce až do očí. Rozsvítí  se měkký pohled, protože může být tolik  lásky a radosti v tomto světě. Stav, kdy to, co cítíte ve svém srdci, je jediná  PRAVDA. Stav, kdy všechny strategie a představy o tom, co má  člověk dělat a jak žít, protože to přece říkají, už nedávají  smysl. Už je jen ŽIVOT, který dává smysl sám o sobě. Nemusíme nechat všechno za sebou a odejít do lesů.  Stačí si jen zavřít oči, tady, teď, zhluboka se nadechnout a zůstat s tím, co  je. Neutíkat. Být s tím. Nezáleží na tom, jestli tomu říkáme jóga, tanec, meditace, mindfulness nebo jakkoli jinak. Jste to my, naše pravá podstata, a čím silněji se ji snažíme popřít, tím  silněji se k nám bude vracet. POKORA a přijetí se hodí. A také pravidelná praxe, bez té to nejde. Protože občas je potřeba i fakt zabrat. Nech to být a dýchej. 

Mohu posloužit veřejnými skupinovými lekcemi, kurzy a workshopy, lekcemi pro firmysoukromými lekcemi a konzultacemi tváří v tvář, jógovou terapií na míru vycházející z ajurvédy, somatickou a pohybovou terapií, meditacemi, kraniosakrální biodynamikou, léčivou energetickou terapií reiki nebo vedenými pobyty v ústraní (retreaty). Také nabízím firemní lekce, lekce zaměřené na stmelování týmu, práci se stresem či úzkostí, práci s energií.

Mohu Vás vést v češtině, angličtině nebo španělštině. 

Nabízím i online lekce přes aplikaci ZOOM či Google Meet.

Těším se na setkání.

NAMASTE.

I am the student, of life, of myself, of how our world works. All that is here is pure energy, and the secret of how to navigate life  without excessive efforts is not to stand in the  way of free energy flow. We often use more energy than we really need on our body and life processes, and then we are amazed when we have  lack of energy, mindfulness or concentration when we need it. Curiosity, softening, sensitization, surrender and gradual learning, where to reduce intensity and where to increase it in the right time, can be the key to living in harmony with high energy and vibration, which together with centering, allow us to settle in our bodies and peacefully release everything which does not serve us anymore, thus opening space for new harmonic energy flow. Our often overwhelmed nervous system often needs to calm down first,  to recharge  before it can release the experience that need processing. The release itself often needs some intensity on the other hand (usually not small). In the practice, which I would like to guide you through, if you allow it, the key is alchemy of relaxation and intensity. The change will be noticed, our perceptions and experiencing of ourselves will change, as well as our relationships and energy. 

 I am certified yoga teacher, yoga therapist, meditation guide, craniosacral biodynamics facilitator and reiki therapist with more than 1300 hours of teacher and facilitator trainings in yoga, yoga therapy, somatic therapy and movement, sound therapy and meditation.

I have lead more than 3600 regular classes, more than 100 workshops and retreats so far.

I am passionate about somatic bodywork and body wisdom, I have deep respect for the inner healer we all have inside us.
I specialize in yoga & craniosacral biodynamics 
meditation & mindfulness somatic bodywork for true Self-consciousness, anxiety, trauma & stress relief. My own practice and the practice I set for my students and clients is based on the ancient science of life in the modern world setting - ayurveda.

My work history includes linguistics, marketing, work with texts (creation, editing, PR), translation, operations management, coordination of educational projects and events, international business, finance and logistics. Thus, I know what it means to meet the challenges of everyday work and personal life in the West. I have had the chance to try out on my own all the techniques I teach in a fast paced environment and feel what works and what does not. I am not preaching water and drink wine.

I love travelling, dance, Spain, India and avocado smoothie. I feel deep respect for the mystery of life and the way how this universe works. And I remain a student. I believe in the power of kindness and our inner strenght, in the harmony of intention, efforts and humble surrender.

I travelled to India, Sri Lanka, Bali, meditated in the ashrams and know what the East has to offer. I also know the requirements of the West. I can see the differences, I can see what can be enriching for each of those. I can see the downsides and benefits of both. I lead towards the middle, towards the harmony between extremes. We do not have to live in the retreat of the cave to be better people and fulfill our task here. Some of us yes. Some of us will be enlightened bakers. 

I am here to be your mirror. To show you your own self and to put some light on your life track. To support you. Nothing more. Nothing less.

What matters to me is to meet the substance of the self. Not to step in the way of the energy flow. Maybe through yoga, walking in the forest, observing the rainbow after rain or while dancing. That state where we actually feel our body, we can throw all our masks off, we are being ourselves, shining from within and our mind stops to wander because there is only the NOW. There comes the glimpse of joy or pain in our heart, sometimes both seem to be dancing together, that inner smile that swims maybe just in the deep waters, maybe it makes its way to our lips or even eyes. That soft gaze which happens when we realize there can be so much love and joy in this world. That state where what we feel in our heart is the only TRUTH that matters and all the strategies and shoulds and should-nots (because they say so) stop making sense. That state which is called LIFE, which is meaningful by itself. We do not have to leave everything behind and go to the woods. We can just close our eyes, here, now, take a deep breath and stay with what is. Not run away from it. It does not matter if we call it yoga, dance, meditation, mindfulness or something else. It is us, our very essence, and the more we deny it, the stronger it will come back to us. SURRENDER comes handy. And also regular practice, that is essential. Because sometimes it is necessary to work hard to. Let it go and breathe.

I am here to serve with public classes and workshops, one to one yoga and yoga therapy sessions based on ayurveda classification, company classes, somatic movement or meditation sessions, craniosacral biodynamics, with healing energetic reiki treatment and retreats. I also offer corporate regular sessions and team-building and offer consultancy on energy work and how to deal with stress or anxiety, 

I am fluent in Czech, English and Spanish. I also offer online classes via the ZOOM app or via Google Meet.

I am looking forward to meeting you.

NAMASTE.

petra.plutnarova@gmail.com

Facebook: Yoguimuse

Instagram: yoguimuse

Twitter: Yoguimuse

Pinterest: Yoguimuse

Tel.: +420 602 681 548

Using Format