VLÍDNÁ PŘÍSNOST ANEB LASKAVÁ DISCIPLÍNA

Nějak si mne toto téma našlo, rozuměj se začátkem kurzů, kdy jsem si za pomoci vnějších okolností uvědomila, že poslední roky a měsíce je něco možná jinak. Z absolutní neohraničenosti bytí, kde rovnítko bychom mohli dát mezi totok a absenci hranic, kde ahimsa (čili neubližování) byla směřována zejména k ostatním a už ne tolik k sobě samotnému, se cosi přesouvá ke ztělesnění, vědomému bytí s orgány, kostmi, svaly a pojivovými tkáněmi a s tím přichází vědomí si vlastní energie, vědomí si toho, že její zdroje nejsou neomezené. Zdravé hranice udržení energie pomáhají tak, aby se nevyčerpala předčasně, aby se včas doplnila a poté se mohla opět vydávat, a tak přecházejí tyto způsoby hospodaření s energií pak nevyhnutelně v mém sdílení zkušenosti na vás, jakožto na mé studenty. Je zajímavé pozorovat, jak to kdo z nás přijímá. Je zajímavé pozorovat, jak někteří staronově vzniklé hranice přirozeně s pokorou přijímají jako nezbytný mechanismus fungování ve společenství, samozřejmost ve vztahu k druhému, kde svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, či jako životní posun, a jiní se brání, vymezují, změnu odmítají či dokonce útočí. Je zajímavé pozorovat, co se děje ve mně, kde ještě jsou zbytečky toho, aby mne, i při těch hranicích, které se odvážím nastavit, měl svět okolo rád. Jenže od toho tu nejsem. Jsem tu od toho, abych sdílela svou zkušenost, s milující laskavostí učitele, jak nejlépe dovedu. A já mám ráda všechny studenty stejně, i ty, co jsou pokorní i ty, co mají potřebu jít s vlajkou na barikády, protože nic není věčné a vše jednou pomine. Co my víme, co bude zítra. Dnes je tu vlídná přísnost, laskavá disciplína, pozitivní vymezení, protože má své místo v našem růstu. Laskavost a láska uvnitř, občasná přísnost navenek. Taky sem tam pravidla. Možná to zítra bude jinak. Ale dnes nás to může něco naučit. A absence hranic, absolutní pozitivita a sluníčkaření ještě nikoho nikam neposunulo. Mám vás ráda, vedete si skvěle. 


———————————————————

Rozvrh skupinových lekcí.

Poptat/Rezervovat si individuální sezení můžete zde.

———————————————————


 LOVING DISCIPLINE OR STRICT KINDNESS 


Somehow, this topic has found me, with the beginning of the courses, when I have realized with the help of external circumstances that the last years and months have been something different. From the absolute boundlessness of being, where we could equate it between flowing and the absence of boundaries, where ahimsa was directed toward others, and not so much to myself, something shifts to the embodiment, conscious being with organs, bones, muscles and connective tissues, and with it comes the full awareness of one’s own energy, the awareness that its resources are not limitless. Healthy boundaries leading to energy conservation help to avoid being depleted prematurely, to replenish energy in time to be able to share it again. These energy management practices adn experience are inevitably shared with you as my students. It is interesting to see how each of us deals with it. It is interesting to see how some accept the boundaries with natural humility as a necessary mechanism of functioning in the community, and in relation to others, where freedom ends where the freedom of another begins or as a life shift, and others resist, define, reject change or even attack. It is interesting to see what is happening in me, where there is still some need for the world to love me, even at the borders I dare set. But I’m not her efor that. I am here to share my experience with the loving kindness of the teacher to the best of my ability. And I like all students equally, even those who are humble and those who need to go with the flag to the barricades, because nothing is eternal and everything will pass away once. What we know about what will be there tomorrow. Today, there is a gentle rigor, a kind discipline, a positive definition, because it has a place in our growth. Kindness and love inside, occasional outward strictness. There are rules too at times. Maybe it will be different tomorrow. But today it can teach us something. And the absence of borders, absolute positivity and sunshine have not let to growth of anyone anywhere. I love you, you’re doing great.


———————————————————

Group sessions schedule to be found here.

You can ask about/book one-to-one session here.

——————————————————— 

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Vlídná přísnost aneb laskavá disciplína

Jak nechat věci zapadat do sebe

Guru Purnima

Štěstí

Mezinárodní den jógy

Impozantní Indie a božské Bali

V bouři pevně stůj

Energie diskomfortu

Psychospirituální krize

Po cestě prostoty

Stres a trauma jako potenciál transformace

Svět vzhůru nohama

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format