SVĚT VZHŮRU NOHAMA

Znáte to rčení „Tak se třeba postav na hlavu“? Používá se, když už dojdou argumenty a situace se zdá momentálně bezvýchodná. Něco na tom rčení (jako obvykle) je. 

Obrácené pozice jsou jedny z nejcennějších v józe.
Za běžného stavu je naše tělo v průběhu celého života vystaveno účinkům gravitační síly, která se projevuje s věkem povislou kůží na našem těle, svěšenými rameny, ohnutou páteří. Její účinky se nevyhnou ani vnitřním orgánům, které se prověšují v dutině břišní a tlačí tak na pánevní dno a tím jej zatěžují a oslabují. Obrácené pozice spolu s cviky na posílení pánevního dna tak pomáhají udržet orgány v dutině břišní na svém místě. Zároveň obrácené polohy (tedy polohy, kde je spodní polovina těla výše než hlava) ulehčují srdci, které za normálních okolností musí čerpat krev zespodu nahoru proti směru gravitační síly, což jej velice namáhá. Důsledkem inverzních (obrácených) poloh je potom na fyzické úrovni lepší vyživování buněk, prevence či snižování tukových ložisek v cévách, prevence křečových žil a onemocnění srdce.
Tím, že gravitační síla působí v opačném směru, než jsme zvyklí, dojde k rychlejšímu odkrvení nohou a celkovému rozproudění krevního oběhu, prokrvení mozku. Zlepšuje se tak soustředění, cítíme se osvěženi a zároveň uklidněni. 

 Obrácené pozice nám ale také, jak bylo výše naznačeno, poskytují útočiště, když standardní východiska z životní situace dojdou. Možnost podívat se nejen na hmotný svět okolo nás, ale i na situace v našem životě a sami na sebe z jiného úhlu pohledu je pro obrácené pozice typické. Při pravidelném praktikování tak mohou pomoci přinést zajímavé vhledy a zjištění v rámci naší nejen jógové, ale i životní praxe. 

 To jsou všechno důvody, proč by měly být obrácené pozice pravidelně zařazovány do praxe jógy. Obrácených poloh je řada a všechny mají stejné účinky, liší se však náročností provedení.
Patří mezi ně stoj na ramenou/svíčka (Sarvangásana), lomená svíčka (Viparita karaní), stoj na rukou (Adho Mukha Vrkšásana), stoj na hlavě (Salamba Širšásana), stoj na předloktí (Pincha Mayurásana). 

 Mezi kontraindikace obrácených poloh patří např. vysoký nitrooční tlak, těhotenství, období po operačních zákrocích na hlavě, záněty v obličeji, problémy s páteří, aktuální bakteriální či virová infekce, těhotenství, šestinedělí, panická ataka, schizofrenie, mentální poruchy, extrémní hypo/hypertenze, hraniční poruchy, epilepsie. Poruchy štítné žlázy pak jsou kontraindikací pro sarvangásanu (svíčku). Pokud se potýkáte s těmito potížemi, bude lepší obrácené pozice ze své praxe zatím vynechat.  


WORLD UPSIDE DOWN

Do you know the saying, “I don’t care, you can e.g. stand on the head”? In Czech, it is used when we run out of reasons to convince sb. to do st., and the situation seems not to have an outcome at the moment. There is something about that saying that is true. 

 Reversed positions are some of the most precious in yoga.
Under our normal condition, our body is exposed to the effects of gravity, which is manifested by age-laden skin on our body, shrouded shoulders, bent backbone. Its effects do not spare even the internal organs, which protrude into the abdominal cavity, pushing on the pelvic floor and thus burdening and weakening it. Inversed postures along with exercises to strengthen the pelvic floor help keep the organs in the abdominal cavity in place. At the same time, the inverted positions (ie, where the lower half of the body is higher than the head) relieve the heart, which under normal circumstances has to draw blood upside down against the direction of the gravitational force, which puts a lot of strain on it. The consequence of inverse (inverted) positions is then at the physical level of better cell nutrition, prevention or reduction of fat deposits in the blood vessels, prevention of varicose veins and heart disease.
With the gravitational force acting in the opposite direction than we are accustomed to, there will be a faster blood circulation in the legs and general circulation of the bloodstream of the whole body, blood circulation in the brain. It improves concentration, we feel refreshed and calmed down. 

 Reversed positions, also provide, as indicated above, shelter when standard outcomes from a life situation do not work out. The opportunity to look not only at the material world around us but also on the situations in our lives and ourselves from another point of view is typical for the inverted positions. Through regular practice, they can help to bring interesting insights and findings within not only the frame of yoga but also within the broad span of life experiences. These all are reasons why inverted positions should be regularly included in our yoga practice. Reversed positions all have almost the same effects, but differ in performance.
They include the shoulderstand / candle (Sarvangasana), the broken candle (Viparita karani), handstand (Adho Mukha Vrkasana), headstand (Salamba Shirshana), forearm stand (Pincha Mayurásana). 

 Contraindications of reversed positions include, for example, high intraocular pressure, pregnancy, period after head surgery, facial inflammation, spinal problems, current bacterial or viral infection, puerperium, panic attack, schizophrenia, mental disorders, extreme hypo / hypertension , borderline disorders, epilepsy. Thyroid disorders are contraindications for sarvangasana (shoulderstand). If you are struggling with these difficulties, better omit these postures from your practice.   

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek


Using Format