JÓGA • YOGA

JÓGA

Pokud jste se s jógou již setkali, povím Vám, že z hlediska typu vhodného pro charakter osobnosti jsem na cestě rádžajógy. Tu a tam doplněné špetkou bhaktijógy a mantrajógy. Jaké existují druhy jógy se dočtete zde

Z pohledu praxe, která je vidět zvenčí, se věnuji zpravidla józe jemně dynamické, která má však blízko k hatha józe až Iyengar józe, v mé historii se vyskytuje vinjása jóga a Jivamukti jóga, nicméně mé podrobné studium vycházelo z tradiční hathajógy z tradice oblasti Bihár v Indii, tedy najdete u mne to nejlepší ve funkčním komplexním systému. Aktuálně jsou mými učiteli mistr hatha jógy z Keraly v Indii s výcvikem v Iyengar józe a mistr integrální jógy na Bali. Uplatňuji jemné metody jógové terapie, pracuji s psychosomatikou a skrze ovlivňování postojů k situacím podporuji zlepšování zdravotního stavu. Také vedu lekce jin jógy. Ve všech lekcích uplatňuji také velmi cenné principy práce s fasciemi. 

Moje jóga je plynutí. Napojení na tok shora, napojení na Slunce, Zemi, splynutí s jednotou světa, splynutí SRDCE s duší, DUŠE s TĚLEM. Prostor pod tím vším. Napojení na sebe, naladění na dech a na Vás. Moje jóga je hudba, která z jógy dělá TANEC a z tance jógu. Moje JÓGA je PROSTOR. Prostor pro chodidla, klouby, páteř, srdce v hrudi a prostor pro sebepřijetí, prostor pro lásku, prostor pro bolest, pro přítomnost, ale hlavě, VĚCI, JAK JSOU. Moje jóga je místo pro ŽIVOT. Bezpečný přístav pro ticho i zpěv, pro světlo i tmu, radost i smutek, pro bytí bez škrabošky, kterou jsme se naučili nasazovat hned ráno po probuzení. Místo pro bytí spíše než dělání, řeka, která teče, vítr, který fouká, a slunce, které hřeje. Moje jóga nabízí pružnost mysli, otevřenost srdce, sílu mysli i těla, rovnováhu bytí. Jsem Vaše zrcadlo. Podíváte se do něj a uvidíte sebe. Hledali jste učitele. Abyste našli SEBE.

Lekce (a i svou domácí praxi) přizpůsobuji vždy aktuálním podmínkám, na lekci studentům, doma sobě. Záleží na počasí, na úrovni energie, zda se nám podaří momentální slabost rozproudit, či bude ten den přínosnější lehce zpomalit, zda jsme ten den více línou pandou či zběsilým černým rytířem. 

Praxi na mé lekci si do velké míry regulujete sami za pomoci variant pozic vhodných pro Vaši úroveň a daný okamžik. Snažím se vždy extrémní stavy vyladit, dostat Vás do rovnováhy. Komunikujeme spolu (i beze slov). Na své studenty se ladím jako hudební nástroj před koncertem, dovedu je cítit a mám dar se vcítit do toku dne, lidí, místnosti. Pokaždé Vás čeká počáteční a závěrečná relaxace, přípravné cviky, praxe ásán (pozic), a některé další prvky obměňujeme, někdy zařadíme krátkou pránajámu (práce s energií), meditaci, mantry, mudry, partnerskou jógu, a další. Myslíte, že to bude pouze jemné? Chyba lávky!

Jsem Vám k dispozici pro jakékoli otázky, nebojte se ptát a ujistěte se vždy, že všemu rozumíte. Vždy Vám nabídnu modifikace pozic podle Vaší aktuální situace od začátečnických po pokročilé. Proto jsou mé lekce vhodné pro všechny úrovně.

YOGA

In terms of type suitable for personal character, I walk the Raja Yoga path accompanied by a little of Bhakti and Mantra yoga here and there.

In terms of practice, which is visible from the outside, I dedicate myself, in general, to gentle dynamic yoga, which is close to traditional hatha yoga, or Iyengar yoga, my history has seen dynamic vinyasa or Jivamukti yoga too. Nevertheless, my detailed studies were based on traditional hatha yoga coming from cultural tradition of the area of ​​Bihar in India. All of this means you will find the best in a functional complex system in my approach. My current teachers teach traditional hatha yoga, Iyengar yoga and integral yoga in Kerala, India and in Bali. I also apply gentle methods of yoga therapy, working with and through psychosomatic causes to influence attitudes to situations and thus facilitating healing. I also offer classes of yin yoga. Moreover, I apply the valuable principles of fascial work in all classes.

My yoga is flow. Connection to the stream from above, connection to the Sun, to the Earth, merging with the unity of the world, fusion of the HEART with the SOUL, and of the soul with the BODY. Space underneath it all. Tuning myself to my own self, to my own breath and you. My yoga is music that makes yoga DANCE and changes dance to YOGA. My yoga is SPACE. Space for feet, joints, spine, heart, chest and space for self-acceptance, space for love, space for pain, but, above all, space for the presence of THINGS AS THEY ARE. My yoga is space for LIFE. Safe harbour for silence and singing, for light and darkness, joy and sorrow, for being without masks, we learned to put on once we wake up in the morning. Space for being rather than doing, river which flows, wind that blows, and sun which gives warmth. My yoga offers flexibility of mind, openness of heart, strength of mind and body, balance of being. I am your mirror. You look into it and see yourself. You searched for a teacher. To find yourSELF.

My sessions (and even my home practice) match the current conditions, current state of body and mind of my students or myself at home. It depends on the weather, the energy level, whether we can stimulate a momentary weakness, or whether it will be beneficial to slow down slightly, whether we are more of a lazy panda or ferocious black knight on the particular day in question.

You regulate your practice in my class to a large extent by choosing the appropriate given options of positions depending on your current state or skill. I always try to encourage balance. We communicate together (even without words). I tune myself to my students like a musical instrument is being tuned before the concert, I can feel it and I have a gift to empathise with the flow of the day, people in the room. 

Each time there will be initial and final relaxation, preparatory exercises, practice of asanas (positions) waiting for you. Some other elements might change, sometimes we will include short pranayama (energy work), meditation, mantras, mudras, partner yoga, and more. Do you think it is only going to be gentle? You can be further from the truth!

I stand at your disposal for any questions, feel free to ask and always make sure that you understand everything clearly. I always offer modifications of positions based on your current situation from beginner to advanced. Therefore my lessons are suitable for all levels.

Using Format