PROČ "YOGUIMUSE" • WHY "YOGUIMUSE"

Někteří z Vás vědí, že to, co vyučuji v józe a meditaci, často nazývám jako “plné nic”. Mám na mysli prázdný prostor, který vznikne v našem nitru, našem srdci a mysli, když se zastavíme a nadechneme. Je to “nic”, které má obrovský potenciál. Jen tehdy dovedeme vytvořit cokoli, cítit sebe, cítit svět okolo nás a s citem a klidným odstupem na něj reagovat. Proto když jsme s Lucií Nováčkovou vytvářely nové logo a vlastně celou novou identitu včetně webových stránek a podoby sociálních médií (Facebook, Instagram, Pinterest), šlo nám o to ztvárnit tento prázdný prostor, který je zároveň dostatečně klidný, ale také je otevřený ke sdílení se světem. Je mi ctí Vám jej představit. Váže se k němu příběh o Tripurāsundarī, krásné bohyni tří měst, která jsou jako tři opevnění v logu, spolu s ženskými křivkami, také zobrazena. Dohlíží nad nimi třetí oko jako malá tečka. Proč jsem zvolila název YOGUIMUSE se dočtete v následujícím příběhu.

Často vím, že někam musím jet a nevím proč. Jen vím, že tam musím být. Naučila jsem se tomu volání neodporovat, protože tak do mého života přicházejí zkušenosti, které mne nejvíce posouvají.

Často se to také děje nepřímo díky neuvěřitelným a ne vždy šťastným událostem.
Už vím, že ty cesty se nakonec vždy odehrají, jakkoli daleko ta místa jsou, jakkoli nedosažitelně nevypadají. Přestala jsem se starat, jak se vše stane. Život mne naučil, že způsob realizace vždy stejně předčil všechny představy. A tam, daleko od domova, se mi dějí velké věci. Mění se energie, posouvají se schopnosti, násobí se pokora a víra v to, že se všechno děje jak má a někdo to ví ještě lépe než já.

Jedna z takových cest byla na Bali, Ostrov Bohů. Tam kdesi v zahradě v ášramu je věž s meditační místností. Můj ctěný učitel Anand Krishna s vtipnou ironií hlásá, že té mužské energie na světě je již dost, a proto dal Buddhu do přízemí a Bohyni Matku do horní místnosti, aby světu vládla. Ženská energie je něžná, jemná, pečující, láskyplná. Ve zdánlivé pasivitě dává prostor věcem, aby se děly.
A tak se děly a v meditační místnosti bohyně Tripurāsundarī jsem pochopila, kudy se mám ubírat. Také právě tam jsem měla svou první zkušenost s reiki. Bylo zřejmé, že mám své aktivity sjednotit pod jménem Tripurāsundarī na její počest.

V překladu “Tripurā ” znamená “tři opevněná (silná) města”, “Sundarī ” znamená “krásná žena”. Tripurāsundarī (त्रिपुरा सुंदरी) tedy znamená “Krásná bohyně tří měst”. Tripurāsundarī (někdy se jí říká Mahā-Tripurasundarī ("Velká krásná bohyně tří měst"), Lalitā ("Ta, která si hraje") nebo Rājarājeśvarī ("Královna královen, Nejvyšší vládkyně"), je nejvyšší formou hinduistické bohyně Adi Shakti a jejím partnerem je Maha Kameshwara Shiva.
Tripurāsundarī zbavila také svět démona Pandasura, kterého se nedařilo ostatním zabít.

Tripurāsundarī mi přinesla tam v zahradě uprostřed ticha rýžových políček silný a jasný pocit, že takto to má být. Třemi městy jsou zde jóga, meditace a reiki. Démonem Vaše bolesti, starosti a těžkosti, od kterých mám záměr ulevit za pomoci jemné a něžné nenásilné a bezpečné péče a vedení.
Protože žijeme v Evropě a nad cizokrajnými slovy si lámeme jazyk, rozhodla jsem se převést celý význam do slova "Yoguimuse", které je alespoň trochu evropské. Jistě jste si všimli, že slovo “Yogui” není ani anglické ani české. Znamená ve španělštině “jogín”. Pokud věříme, že máme ještě nějaký druhý domov na tomto světě, ten můj je ve Španělsku. Budiž tím příběh názvu mého úkolu (dharmy) na tomto světě naplněn. I když kdo ví, co přinesou dny příští. Za rohem vždy číhá ještě jasnější světlo. Buďte vítáni. Anandam.

Some of you know that what I teach in yoga and meditation is often called "a full emptiness." By that, I mean the empty space that arises within us, our heart and mind when we stop and breathe. It is "a nothing" that has tremendous potential. Only then we can create anything, feel ourselves, feel the world around us and respond with sensitivity and from calm and healthy distance. Therefore, when we were creating the new logo with Lucie Nováčková and, in fact, the whole new identity, including the website and social media (Facebook, Instagram, Pinterest), we were looking at creating this empty space, which is both calm enough, and also open to sharing with the world. I am grateful to introduce the result to you. The story of Tripurāsundarī, the beautiful goddess of the three cities, which are like three fortifications in the logo, along with the female curves, is also portrayed. The third eye oversees them as a small dot. Why I chose the name YOGUIMUSE can be read in the following story.

I often know I have to go somewhere and I do not know why. I just know I have to be there. I learnt not to oppose the call, because I have acquired the most valuable experience in my life in this way.

The course of things is moved indirectly often via unbelievable and not always happy events. I also know that these journeys will eventually take place, no matter how far these places are, however unreachable they seem. I stopped worrying about the means to get there. Life have taught me that the way it happens always goes beyond all imagination. And there, far from home, great things take place. Energy is changing, skills are shifting, humility and the belief  that things are best as they are are intensified. I feel somebody knows even better than I do.

One such trip was to Bali, Island of Gods. There is a  tower with a meditation room in the centre of the ashram garden. My honored teacher, Anand Krishna, with a witty irony, says that there is enough masculine energy in the world, thus he decided to put the Buddha statue on the ground floor and the Mother Goddess in the upper meditation room so that she can rule the world. The female energy is tender, caring, loving. In seeming passivity it creates space for things to happen. And so they did. In the meditation room of the goddess Tripurāsundarī, I understood which direction to take. It was also the place of my first reiki experience ever. The message was to unite my activities under the name of Tripurāsundarī in her honour.

In translation, "Tripurā" means "three fortified (strong) cities", "Sundarī" means "beautiful woman". Tripurāsundarī (त्रिपुरा सुंदरी) means "Beautiful Goddess of Three Cities". Tripurāsundarī (sometimes called Mahā-Tripurasundarī), Lalitā ("The one who plays") or Rājarājeśvarī ("The Queen of Queens, Supreme Ruler") is the highest form of Hindu goddess Adi Shakti and her Partner is Maha Kameshwara Shiva.
Tripurāsundarī has also deprived the world of the demon Pandasura, whom others failed to kill.

In the middle of the silence of the garden in the rice fields, Tripurāsundarī brought me strong and clear feeling that this is the way things shall be done. The three cities are yoga, meditation and reiki. Daemon is represented by your pains, worries and difficulties, which I intend to relieve with gentle, caring and loving approach and guidance.
Because we live in Europe and foreign words sometimes tend to break our tongue, I have decided to transfer the whole meaning to "Yoguimuse" which as at least of European tradition. You have certainly noticed that the word "Yogi" is neither English nor Czech. It means "yogi" in Spanish. If we believe that we still have a second home in this world, my home is in Spain. Let the story of the name of my task here (dharma) be filled in this world. Though who knows what is to come. There is always a brighter light awaiting us around the corner. Welcome. Anandam.

Using Format