KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA 

• 

CRANIOSACRAL BIODYNAMICS

 

"Snahou každého terapeuta by mělo být nalézt zdraví klienta. Nemoc dokáže najít kdokoliv."

                                                                                                 - Dr. A. Still

Biodynamika vychází z lékařské metody zvané osteopatie. Jejím zakladatelem je americký lékař William Garner Sutherland (1873–1954). Při svých vědeckých experimentech sledoval jemné pohyby kostí lebečních a zkoumal nervový systém mezi lebkou a kostí křížovou. Tyto rytmické pohyby jsou tvořeny biodynamickými  životadárnými silami, které jsou v systému přítomné a vytváří pohyb a klid, Dr. Sutherland je nazval primární respirací neboli Dechem života.  Dech života je živá pulzující síla, která je nejdříve zachycena mozkomíšním mokem a dále distribuována do všech tekutin a tkání.  Síla Dechu života obsahuje vrozenou inteligenci, s níž můžeme spolupracovat v procesu znovunastolení zdraví. Metoda byla postupně přetvořena k celostnímu přístupu, který pracuje s tělem a zároveň vědomě naslouchá pacientům. Kraniosakrální biodynamika pomáhá obnovovat správné proudění a pohyby v lidském těle, uspořádávat buňky v těle pro tělo vhodným způsobem, a navracet mu tak rovnováhu a zdraví. Terapeut přitom využívá neinvazivní přístupy, pouze jemný dotek. Ošetření působí na úrovni těla, duše i mysli. Pomáhá klientovi vyrovnat se s hlubokou minulostí i současnými problémy, které mohou být fyzické, neurologické i psychické povahy.


Metoda příznivě účinkuje jako pomoc:

- při stresu, únavě a poruchách spánku

- při potížích neurologické nemo revmatické povahy

- pro uvolnění traumatických psychických i fyzických zážitků

- během procesu osobního růstu

- během těhotenství jako podpora a příprava na porod

- po traumatickém porodu

- při depresích

- při bolestech pohybového ústrojí, zad, páteře a kloubů

- při bolestech hlavy a migrénách

- při problémech s metabolismem a imunitním systémem

- v rekonvalescenci po operacích a úrazech

- při hormonální nerovnováze

- při neplodnosti

- a při mnoha dalších stavech, zejména chronického rázu


Pro termín ošetření kontaktujte:

Email:

petra.plutnarova@gmail.com 

Telefon:

+420 602 681 548 

Místo: 

Lešany  (Nelahozeves) nebo Praha 

Ošetření je v případě potřeby možné provést i na dálku pouze energetickým přenosem.

"Every therapist should try to find the client's health. Anyone can find the disease." 


                                                                                                 - Dr. A. Still

Biodynamics is based on a medical method called osteopathy. Its founder is the American physician William Garner Sutherland (1873–1954). In his scientific experiments, he followed the gentle movements of the cranial bones and examined the nervous system between the skull and sacrum. These rhythmic movements are created by the biodynamic life-giving forces that are present in the system and create movement and tranquility. Sutherland called them the primary respiration or Breath of life. The Breath of life is a living pulsating force that is first captured by cerebrospinal fluid and then distributed to all fluids and tissues. The power of the Breath of Life contains innate intelligence with which we can work together in the process of restoring health. The method has been gradually transformed into a holistic approach that works with the body while listening consciously to patients. Craniosacral biodynamics helps restore proper flow and movement in the human body, arranging the cells in the body in an appropriate way for the body, thus restoring balance and health. The therapist uses non-invasive approaches, only a gentle touch. The treatment works at the level of body, soul and mind. It helps the client to cope with the deep past and current problems, which may be physical, neurological or psychological in nature.The method works positively as a help for:

- stress, fatigue and sleep disorders

- in neurological, non-rheumatic disorders

- to release traumatic mental and physical experiences

- during the process of personal growth

- during pregnancy as support and preparation for childbirth

- after traumatic birth

- in depression

- locomotive, back, spine and joint pain

- for headaches and migraines

- problems with metabolism and immune system

- in recovery after surgeries and injuries

- in hormonal imbalance

- infertility

- and many other conditions, especially chronicFor the treatment date contact:


E-mail:

petra.plutnarova@gmail.com

Telephone:

+420 602 681 548

Place:

Lešany (Nelahozeves) or Prague

If there is the need, the therapy can be offered remotely, only by energetic transmission.
  

 

Using Format