LAISTY: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Jak pravil na workshopu o myofasciálních meridiánech a práci s traumaty ve tkáních Martin Ďuriš, smrt není brutální. To, co je brutální, je život. A taky neuvěřitelně krásný. Myslím, že nebyla náhoda, že na jeho semináři jsem se ocitla tři dny po dokončení první fáze ajurvédské očistné techniky pančakarma, amapačány. Nebyla to zkušenost jednoduchá. Šla do hloubky tkání a morku kostí stejně jako Martinův workshop. V poslední fázi šla přes bolest do duchovních úrovní a došlo i ke změně energie. Uvolnily se klouby, tkáně, s tím, jak se přes kontrakce uvolnilo i fyzické tělo, se uvolnila a zjemnila i psychika. Vezmeme to po pořádku. 

Den první 

Očistná technika spočívá v lehkém půstování, je doporučena pouze lehká dobře stravitelná vařená teplá strava, zelenina, rýže, luštěniny, polévky, ovesná kaše, ovocné džusy, pouze 3x denně. Na noc by tělo mělo mít od jídla 12 hodin odpočinek. Poslední jídlo v 18h. Po každém jídle se popíjí odvar z indického koření s medem a s citronem, mezi jídly se pije horká voda nebo horká voda s medem a s citronem, která pomáhá odplavovat zbytky metabolitů z buněk. Základním kamenem jsou speciálně připravené bylinkové tablety, čtyři druhy, které se polykají v čase nejvyšší aktivity korespondujících orgánů třikrát denně, jednou na noc. Doporučuje se podpořit proces jógou. Do postele se doporučuje chodit spát ve 22 hodin.
První den se nedělo nic zásadního až na velikou únavu, která přišla ve večerních hodinách. 

Den druhý 

Moc si z něj kvůli veliké únavě nepamatuji, téměř celý jsem jej prospala, budila jsem se pouze na jídlo. 

Den třetí 

Z druhého na třetí den v noci začalo docházet ke kontrakcím zadní strany stehen, hýždí a celé pánve včetně třísel a kyčlí. Tlak v kloubech byl tak veliký, že jsem téměř celou noc, co jsem kvůli bolesti nemohla spát, uvažovala, zda to ještě vydržím, nebo to celé zruším růžovou tabletkou. S důvěrou a silným niterným pocitem, že tato bolest má zároveň transformační charakter (jak jinak bych si všimla, že něco starého odchází, aby udělalo místo novému), a vědoma si toho, že když se hlava pro zkušenost rozhodne, snáší tělo všechno lépe, jsem se nakonec nevzdala. A je to dobře, zpětně mi to dodalo obrovskou sílu a víru v sebe. Byla jsem na sebe pyšná. Kontrakce zadní strany stehen, hýždí a vazů okolo kyčlí a třísel pokračuje, přidala se přední strana stehen. Něco v ní žije, tlačí, a chce pryč. Jen nevím, jak to dostat pryč. Nohy třu a jemně protahuji. Únava zmizela, tak je jednodušší se zabavit. Na jógu nemám ani pomyšlení. Později pochopím, že je to proto, že naše fascie vytvoří ochranný obal okolo místa, které se léčí. Tentokrát se léčí celé mé tělo, mám silný vnitřní pocit, že se nechci hýbat. Jdu brzy spát. 

Den čtvrtý

Bolest kyčlí je skoro nesnesitelná. Mám pocit, že je tam přebytek energie, který musí ven, tak uběhnu 11 km. Dočasně se stav zhorší tak, že skoro nemohu chodit, ale pak zjistím, že horká sprcha pomohla, tak proležím zbytek dne na elektrické dečce a zabírá to. 

Den pátý

Všechny bolesti jsou pryč. Kyčle mám uvolněné a otevřené jako ještě nikdy v životě. Kontrakce svalů zmizela, cítím se lehce, jako bych se vznášela. Uvnitř mne se všechno zjemnilo, zvláčnilo. Po Martinově workshopu o týden později do sebe všechno zapadne. Tělo jako by plavalo. Tlak povolil, přichází blaho. Jako by se něco rozpustilo i v emocích, myšlenkách, energie je jiná. Hodně věcí mi je jedno. Hodně věcí mi nepřijde důležitých. Jako bych viděla jasněji dopředu a věděla, na co se zaměřit a na co ne. Nepotřebuji na všechno hned reagovat. Na něco nepotřebuji reagovat vůbec. Prohloubil se odstup, reakční doba se ještě více prodloužila. Jsem v míru se sebou a se světem okolo. Zdá se, že lépe chápu komplexnost života. Bez bolesti a těžkostí neoceníme úlevu. Neoceníme dary, které nám život nabízí. Rovnováha ve všem. Kde je rovnováha, tam je lehkost, harmonie, spirála, vlna. 

Den šestý, sedmý 

Proces dojíždí, je mi stále lépe. Nemám potřebu se vracet k zelenému čaji, černému čaji, ani kávě, alkoholu už vůbec, ať byla má potřeba již dříve jakkoli nízká. Vůbec nemám chuť na těžká jídla nebo sladkosti. Jediné, po čem touhou umírám, je chléb s máslem. Už nemám pocit, že potřebuji jíst pětkrát denně. Lehký krátkodobý hlad během dne mi dělá i dobře, generuje nečekanou energii (dočasně, než se stane příliš velkým). Tělo si pomalu zvyklo na brzkou večerku a jít spát v 11 večer je nadlidský výkon, téměř neudržím víčka. Po skončení vnímám význam očisty mnohem více jako energetickou a duchovní záležitost než záležitost fyzickou. Nicméně bez fyzického těla by zkušenost nebyla možná. Naše tkáně uchovávají emoce, stresy, traumata, naše vlastní nasbíraná životem (období před narozením i po něm) i ta přejatá z našeho rodu, kulturního a společenského rámce. Zpracovat je můžeme prací z různých rovin. Naše tělo funguje na mnoha úrovních, fyzické, emocionální, duchovní, mentální a energetické. Jakoukoli úroveň ovlivníme, změní se i všechny ostatní. Očistu fyzického těla následuje očista spirituální, emocionální, energetická, mentální. S jemnou prací s našimi tkáněmi za pomoci pohybu to funguje dosti podobně. Zároveň můžeme naše fyzické, emocionální, spirituální a energetické tělo ovlivnit prací s našimi myšlenkami, pozorností (meditace, psychoterapie), v našem těle následně dojde ke změnám biologickým. To je ale už na jiné povídání. 

Jsou věci, které vás změní. Jakkoli i před nimi bylo vaše tělo dokonalé a dělalo každý den to nejlepší, co může. Z hlediska jógy bylo a je i vždy božské a posvátné. Život je však neustálá změna. To, co včera (nebo před sekundou) vypadlo jako jistota a neměnný stav, je teď minulostí. Vzniká z toho přijetí věčné proměny, přijetí krásy, hloubky, a něžné brutality existence. Brutality, která vás zevnitř rozpustí stejně jako horká voda rozpustí med, který pijete. Jakoby veškerá dogmata a iluze jistot stáhla s sebou. Zůstane to jediné, co držíme: oka mžiknutí TEĎ. A zůstane voda. Tělo, které vnitřně tančí, pluje a voda, která se v něm přelévá z místa na místo, změkčuje naši chůzi, bytí v ásáně i naše postoje. Voda, která dává život. 

 A ještě něco na závěr: očista není něco, co dělat musíte. Očistu dělat chcete nebo nechcete. Až přijde její čas, budete to vědět. Budete to chtít.


THE POWER OF DETOX: HEALTHY BODY, HEALTHY MIND

As said at the workshop on myofascial meridians and work with trauma in tissues by Martin Ďuriš, death is not brutal. Life is brutal. And also incredibly beautiful. I do not think it was a coincidence that I attended his seminar three days after the completion of the first phase of the Ayurvedic cleansing technique pancakarma, amapacana. It was not an easy experience. It went to the depths of the tissues and to the bone of the bones, just like Martin’s workshop. In the last phase, the pain went to spiritual levels and there was a change of energy. The joints, tissues, and the physical body relaxed through contraction, the psyche relaxed and softened . Let’s take it step by step.

1st day

The cleansing technique consists of light fasting, only light well digestible cooked hot food, vegetables, rice, legumes, soups, oatmeal, fruit juices, it is recommended to eat 3 times a day only. At night, the body should have 12 hours of rest from the meal. Last meal to be eaten at 6 p.m. . After each meal, a spicy hot beverage of Indian spice with honey and lemon is drunk, hot water or hot water with honey and lemon to help release the residue of metabolites from the cells. The base stone is specially prepared herbal tablets, four kinds that are swallowed at the time of the highest activity of the corresponding organs three times a day, once per night. It is recommended to support the process with yoga. Bedtime at 10 p.m.. On the first day, there was nothing fundamental but great fatigue that came in the evening. 

2nd day

I do not remember much because of my fatigue, I almost slept all day, I was waking up only for food. 

3rd day

From the second to the third day night-time, contractions of the back of the thighs, buttocks and the entire pelvis including the groin and hips began to occur. The pressure in my joints was so great that I could not sleep for almost for the whole night, wondering if I could survive, or if I would have to dumb it using the pink pill. With confidence and a strong inner feeling that this pain has a transformative character (otherwise, I would not have noticed something old is leaving to make space for the new), and knowing that when the head decides for the experience, the body can take it better, I did not give up at last. And it’s good, it has given me a great deal of power and faith in myself. I was proud of myself. Contraction of the back of the thighs, buttocks and ligaments around the hips and the groin continue, the front side of the thighs adds to it. Something in it is alive, expands, and wants to go away. I just do not know how to get rid of it. I gently stretch and massage the legs. Fatigue has disappeared, so it’s easier to get distracted by something else. Nothing can bring me on the mat. Later I understand it is because the fascia in the body get tight and create a protective tissue around the spot which is healing. This time all my body is healing. So I have this strong inner feeling I do not want to move. I go to bed early. 

4th day

The hip pain is almost unbearable. I feel there is an excess of energy that has to go out, so I run 11 km. The condition gets worse temporarily, so I can barely walk, but then I find out that hot shower helps, thus,  I spend the rest of the day on the electric warming mat and stay with it. 

5th day

All the pain is gone. Hips are relaxed and open as never before in my life. The contraction of the muscles disappeared, I feel light as if I was floating. Everything softened inside me. After Martin’s workshop a week later, everything fits in. The body seems to swim. Pressure is released, bliss arrives. Something is dissolving in emotions, thoughts, energy is different. I do not care about many things. A lot of things do not seem important to me now. I seem to see more clearly ahead and know what to focus on and when to let go. I do not need to react immediately. I do not need to respond to everything. The distance has deepened, the reaction time is even more prolonged now. I am at peace with myself and the world around. I seem to better understand the complexity of life. Without pain and difficulty, we do not appreciate the relief. We do not value the gifts our life has to offer. Balance in everything. Where is the balance, there is lightness, harmony, spiral, wave. 

6th & 7th day

The process continues, I’m getting better. I do not carve green tea, black tea, or coffee, alcohol any more, no matter how little I needed it before. I do not crave heavy foods or sweets at all. The only thing I want to die for is bread with butter. I no longer feel like I need to eat five times a day. Light short-term hunger during the day makes me feel well, generating unexpected amount of energy (temporarily before the hunger becomes too large). The body is slowly getting used to an early evening and going to sleep at 11 o’clock is a superhuman performance, I almost can not hold my eyelids. 

Having gone through this experience, I feel the meaning of the detox is much more an energy and spiritual issue rather than a physical matter of things. However, without a physical body, this experience would not have been possible. Our tissues store emotions, distress, trauma of our own life (pre-natal and post-birth),  from the family, the cultural and social framework. We can process them by working from different areas. Our body works on many levels, physical, emotional, spiritual, mental and energetic. If we influence any level, all others will change. The cleansing of the physical body is followed by spiritual, emotional, energetic, mental cleansing. It works quite similarly with fine work with our tissues and with the help of gentle movement .  At the same time, our physical, emotional, spiritual and energetic body can be influenced by work with our thoughts, attention (meditation, psychotherapy), then biological changes occur in our body. But that’s another story. 

There are things that will change you. Even before, your body was perfect and did every day the best it could. As per yoga science, the body has always been and is always divine and sacred. Life is constant change. What was perceived yesterday (or a second ago) as certainty and an unchanging state is now a thing of the past. Here comes the acceptance of eternal transformation, acceptance of beauty, depth, and gentle brutality of existence. Brutality that dissolves from the inside as well as honey dissolves in the hot water you drink. It feels like all the dogmas and the illusion of certainty are taken away with it. The only thing we can hold remains: a winking of the eyes, the NOW. And the water stays. The body that floats and dances from within and the water flowing from one place to another which softens our pace, being in asanas and our attitudes. Water that gives life.  

And one more thing to conclude: cleansing is not something you have to do. Cleansing is something you want to do or do not want to. When its time comes, you will know. You will want to do it.

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format