MANTRA LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

Zvuk léčí. Zvuk nese určitou vibraci, a protože je naše tělo z velké části tvořeno vodou, zvuky ovlivňují také vibraci našeho těla. Mantry jsou slabiky či věty, které mají moc měnit frekvenci, na jaké vibrují naše buňky, tkáně, orgány, a tím měnit naši energii, harmonizovat nás. Opakování mantry se tak může stát nástrojem ke koncentraci mysli (“man” znamená “mysl” a “tra” je “nástroj”) a tak být předstupněm vyprázdnění mysli, stavu meditace, nebo můžeme její vibraci využít k harmonizaci, přeměně energie, léčení tkání. V ideálním případě k obojímu. Mantry mají největší účinek, zpívají-li se nahlas. Zpěv je jedna z nejjistějších cest k životní radosti a nejspolehlivěji otevírá naše srdce. Tedy zpívejme často, zpívejme rádi, zpívejme cokoli, hlavně zpívejme srdcem. Naše hlasivky se časem vyčistí. Pokud není možné mantru zpívat nahlas, můžeme si ji opakovat v duchu. 

 Tento rok je ve znamení věcí, o kterých bych si nikdy nemyslela, že je udělám. Nikdy bych nevěřila, že se opravdu naučím plavat kraul. Nikdy bych v minulosti nevěřila, že budu hrát na klávesový nástroj, neřku-li indické harmonium. Ale přání se plní a zázraky se dějí a tak právě ve chvíli, kdy jsem si hlavu lámala, jak jej dostanu z Indie, mi ho život přivál do cesty v Čechách, z Indie. Přirostli jsme si k srdci. Nikdy bych si nemyslela, že budu tak ráda zpívat, a že se dokonce odvážím zpívat před lidmi (=před Vámi, milí moji adepti jógy), neřku-li že někdy vstanu ráno v 5.50, abych si šla zaplavat, narazím na ceduli “zavřeno” a vrátím se domů a na první pokus natočím pro Vás mantry. Nejlepší nápady vznikají spontánně bez dlouhého přemýšlení, asi proto, že se prostě mají stát. Tak tedy ti z Vás, kteří nemohli dosud zpívat se mnou, teď můžete. 

 Mantra LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU je jedna z nejzákladnějších jógových manter a znamená ve volném překladu “Nechť jsou všechny živé bytosti šťastny, zdrávy, žijí v klidu a míru (ať jsou svobodné a šťastné) a ať moje myšlenky, slova a činy přispějí ke štěstí a svobodě všech”. Sdílená radost je dvojnásobná radost. Přát štěstí jinému přináší radost v srdci a klid v mysli i nám. 


OM 

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

SHANTI SHANTI SHANTI

OM.


 MANTRA LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU 

 Sound has healing powers. Sound carries certain vibration, and since our body is largely made up of water, sounds also affect the vibration of our body. Mantras are syllables or sentences that have the power to change the frequency at which our cells, tissues, organs vibrate, and thereby change our energy, harmonise us. Repeating the mantra can be a tool for concentration of the mind (“man” means “mind” and “tra” is a “tool”) and thus be the precursor of emptying the mind, the state of meditation, or we can use its vibration to harmonise the body, transform energy, heal the tissues. Ideally, both. Mantras have the greatest effect when they are sung aloud. Singing is one of the surest paths to life’s enjoyment and most securely opens our hearts. So, let’s sing, sing often, sing anything, sing with joy and open heart. Our vocal cords will be cleansed over time. If the mantra cannot be sung aloud, we can repeat it in silence. 

This year is marked with things I would never think I would do. I would never think I would learn how to do the crawl. I would never have believed in the past that I would play a keyboard instrument, much less the Indian harmonium. But wishes come true and miracles happen, thus, just when I was wondering how I would get it from India, a harmonium was brought for me, from India, and met me in Prague. We tuned to the energies of each other. I would never think I would love to sing so much, and even dare to sing in front of people (= in front of you, my dear yoga adepts). I would never say I would get up at 5.50 in the morning to go to have a swim, hit the sign “Closed “and then go home and make the first mantra video for you. The best ideas arise spontaneously without a long thought, probably because they just are supposed to happen. So those of you who have not yet been able to sing with me, you can do so now. 

 Mantra LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU is one of the most basic yoga mantras and means in free translation “Let all living beings be happy, peaceful and free and let my thoughts, words and deeds contribute somehow to happiness and freedom of all “. Shared joy is multiplied joy. Wishing happiness to others brings joy into our hearts and peace into our minds. 


OM 

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

SHANTI SHANTI SHANTI

OM.Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Guru Mantra

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format