DIWALI: POSLEDNÍ ZHASÍNÁ

Diwali. Svátek světel. Oslavuje vítězství světla nad temnotou, vědění nad nevědomostí (zase ten guru), dobra nad zlem, naděje nad zoufalstvím. Co znamená Diwali v Indii, a dalších zemích se zastoupením hinduismu, buddhismu či džainismu, si můžete přečíst zde. Co ale znamená pro nás ve střední Evropě v období, kdy se rána jindy tak světlá začínají halit do temnoty, skrz hustou mlhu nedohlédneš dál než na svůj nos a nezbývá než doufat, že paprsky slunce ještě posbírají sílu k tomu prorazit si cestu až na zem?

V čase, kdy dny se krátí, den jindy tak světlem obnažený a společensky rozšafný je najednou olemován tmou, jež přichází až příliš překotně a posouvá nás dovnitř… Dovnitř do sucha, do tepla domova. Do vnitřku. Do nitra. Co zahlédneme ve světle rozžehlých svíček, jejichž počet roste mírou nepřímo úměrnou objemu slunečního svitu za oknem? Plamínek srdce. Ten, jehož pravdu, drahý jogíne, s prominutím neokecáš, nepřebiješ něčím, co „oni říkají“, ani ti, kteří to s tebou myslí dobře. Jeho houževnatost nevypláčeš ani potokem slz, nezahubíš ani stohem špatných rozhodnutí, dobromyslných kompromisů. Ten, jehož síla bude zářit ven, kam oko dohlédne a anahata dosáhne, i když si zapomeneš umýt vlasy, tvář už budeš mít pokrytou vráskami, tři noci jsi nespal a vůbec ti samotnému není nejlíp. Je to světlo, které nikdy nezhasíná. Světlo, které nepotřebuje k životu sirky, baterie, ani generátor. Světlo, které nás převádí na druhý břeh. Poslední zhasíná, dámy a pánové. Šťastné osobní Diwali!

Asato mā sadgamaya 

Tamasomā jyotir gamaya 

Mrityormāamritam gamaya 

Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ 

Sri guraveh namahā

 Veď nás od nepravdy (bytí v nevědomí) k pravdě
(uvědomění si sebe) 

Veď nás od temnoty (ignorantství) ke světlu
(spirituálnímu vědění) 

Veď nás od smrtelnosti (strachu konce naší existence) k nesmrtelnosti (pochopení cyklu naší duše) 

Om, mír, mír, mír 

Klaníme se svému nejvyššímu Guru


DIWALI: LAST ONE OUT, TURN OFF THE LIGHTS

Diwali. The festival of lights. It celebrates the victory of light over darkness, knowledge over ignorance (there is again this guru), good over evil, hope over despair. What Diwali means in India and other countries with Hinduism, Buddhism, or Jainism can be read here. But what does it mean to us in Central Europe at the time when the mornings so bright in the past begin to fall into darkness, and, through the dense fog, you cannot see anything further than what is over the tip of your nose and just hope that the rays of the sun still gather the strength to break their way down to the ground?

At the time when days get shorter, day by day, the naked and socially active light that is suddenly covered by darkness that comes too swiftly and pushes us inside… Into the interiors of dry and warm home. Inside. Inwards. What do we see in the light of sparkling candles, the number of which grows in inverse proportion to the volume of sunlight behind the window? The heart flame. The one whose truth, dear yogi, you cannot waver with any excuses, you cannot win it with something “they say,” even those who have the best intention. His toughness does not disappear under a river of tears, it cannot be lost with a bunch of bad decisions, or good-natured compromises. The one whose power will shine out, wherever the eye will be able to see and the anahata will reach, even if you forget to wash your hair, your face will be covered with wrinkles, you have not slept for three nights and you are certainly not at your best. This light never goes out. This light does not need matches, batteries, or a generator. This light takes us to the other side. Last one out, turn off the lights, ladies and gentlemen! Happy personal Diwali!

Asato mā sadgamaya 

 Tamasomā jyotir gamaya 

 Mrityormāamritam gamaya 

 Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ 

 Sri gurave namahā

 From ignorance, lead me to truth 

 From darkness, lead me to light 

 From death, lead me to immortality 

 Om peace, peace, peace

We bow down to the ultimate Guru

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Nemoc jako informace

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Španělka se zelenýma očima

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format