ENERGETICKÉ LÉČENÍ REIKI

Ruce a dotek měly vždy léčivou sílu. Všimněte si, že když nás bolí koleno nebo žaludek, přikládáme si nevědomky ruce na bolavá místa. 

Pro reiki jsem se nerozhodla. Reiki si mne našlo. Skrze meditaci, jógu a práci s energií se postupně začala zvyšovat moje citlivost na jemný svět okolo nás. V několika případech jsem cítila brnění energie ve svých dlaních, ať na skupinové slunovratové meditaci či když jsem vzala do ruky důležitou knihu svého učitele v ášramu na Bali. Ale reiki jsem nevěřila a byla jsem k němu dost skeptická. Vlastně jsem neměla moc tušení, o co jde. A jak už to tak bývá, vesmír se nám občas vysměje. Zejména pokud si myslíme, že něco moc dobře víme. A tak mi v ášramu do cesty přihrál kolegyňku, která pomocí reiki "léčila". Nevěřila jsem. Byla jsem přesvědčená, že jde o divadlo (Kristo, odpusť...) A tak jsem dostala kašel. Přišla ke mně a nabídla mi pomoc. Tady už mi svitlo, proč se to všechno děje, a byla jsem alespoň natolik otevřená, že jsem přes všechny pochyby svolila. Konec už si domyslíte...ulevilo se mi. A v hlavě mi zněla její věta, jak se pozná patrně kvalitní reiki trénink: "Bude to malá skupina a úvod de reiki bude nejspíš zadarmo." A pak to trvalo pouhý necelý jeden rok a vše nabralo bez mého úmyslu rychlý spád. Inzerát na sociálních sítích o úvodu do reiki, flashback zpět na Bali když se ukázalo, že je úvod zdarma, rychlý dotaz do Kanady, zda je to ono a pak už po úvodním večeru nebylo pochyb, že jsem našla svého učitele.  Člověk míní a vesmír mění.  

Co je tedy reiki? Jde o přivedení univerzální energie skrze dalšího člověka, který umí tuto energii přijímat, vést a předat, do Vašeho těla. Může to podpořit systém Vašeho těla v léčení, dodat energii a ulevit od bolesti. Reiki harmonizuje Vaši životní energii v těle tak, že tělo znovu objeví schopnosti si samo pomoci. Reiki může být také dobrým podpůrným prostředkem na cestě k životní změně a tím nepřímo vést k léčení.

Reiki působí na všech úrovních: fyzické, mentální, emocionální, energetické i duchovní. Platí i, že všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňují. Nelze ovlivnit pouze jednu, aniž by se změnila druhá, třetí, ...

Reiki se nevylučuje ani při konvenční léčbě, je bezpečné i pro těhotné. Je to bezpečná metoda, která může pomoci, nikoli však ublížit. Více o reiki naleznete zde.

Jsem 10. generací vedoucí přímo od učitele Mikao Usuiho (15.8.1865 – 9.3.1926) a mám od svého učitele Albera Valeria Verrey zasvěcení (pročištění a otevření kanálu energie) 1. stupně. U mistra Vladimíra Bláhy jsem absolvovala 2. stupeň, který umožňuje nejen léčbu dotykem, ale i léčbu na dálku.

Sezení reiki je pro příjemce velmi příjemný, uklidňující a harmonizační zážitek. Jednoduše Vás uložím na záda, zavřete si oči a již budete jen odpočívat. Budu přikládat ruce na Vaše tělo a nechám reiki konat svou práci. V tu chvíli jsem pouze prostředníkem mezi univerzální energií a Vámi, nepřijímáte tedy mou energii. Tady již svou práci dělá pokora a napojení na svět okolo nás. Vše se děje tak, jak potřebujete. Reiki nemusíte věřit, na výsledek to nemá vliv. Jediné, co je nezbytné, je souhlasit s ošetřením či o něj požádat. Jste v bezpečí. Energie si sama najde cestu, jak podpořit a vyrovnat, co je třeba.

Mohu posloužit s:

- Celkovým reiki ošetřením  - obsahuje harmonizaci energetických center (čaker)

- Podporou/čištěním energie prostoru / pokoje / budovy

- Reiki pro děti, dospělé, domácí zvířata, rostliny, věci, pokrmy


Ever since, hands and touch had healing power. Note how when our kneels or stomach hurt, we place our hands unconsciously onto the sore spots.

I did not make a decision to dedicate myself to reiki. Reiki found me. Through meditation, yoga, and energy work, my sensitivity for the gentle world around us gradually began to increase. In few cases, I felt the energy stream in my hands, whether in a group solstice meditation, or when I touched the important book of my teacher in the ashram in Bali. But I did not believe in reiki, and I was rather skeptical about it. Actually, I had little idea what it was about. As it happens, the universe sometimes laughs at us. Especially when we are convinced we know something very well. And so I met a colleague in the ashram who said she was a reiki healer. I did not believe it. I was sure it was a show (asking Krista for forgiveness here ...) So I got cough. She came to me and offered help. In that moment, I understood what this was all about. At least, in my scepticism, I was open enough to say yes to the treatment. You can guess the outcome ... I was relieved. And in my head even few months later, I heard her saying about a good reiki training that, "Well, it's going to be a small group and the introduction of  reiki will probably be offered for free." In less than a year, things began to develop with considerable speed. Advertisement on social networks about the introduction to reiki, flashback to Bali when it turned out the introduction would be free of charge, a quick question to Canada, if that was it and then after the introductory evening there was no doubt that I have found my teacher. (Wo)Man thinks. Universe acts.

So what is reiki? It is about bringing universal energy through another person who can absorb, lead, and transmit this energy to your body. It can support your body's healing system, deliver energy, and relieve pain. Reiki harmonizes life energy in your body so that your body can re-discover information on how to help itself. Reiki can also be a good supportive tool on the path to life change and thus indirectly provide healing.

Reiki works at all levels: physical, mental, emotional, energetic and spiritual. It is also true that all these areas interact with each other. You can not influence only one without changing the second, third, ...

Reiki is not contraindicated in conventional treatment, it is also safe for pregnant women. It is a safe method that can help but not do harm. More about reiki can be found here.

I am the 10th generation leading from teacher Mikao Usui (August 15, 1865 - March 9, 1926), and I have initiation (cleansing and opening of the energy channel) of the first degree from my teacher Albero Valerio Verrea. I graduated at the 2nd level with the master Vladimír Bláha, where the healing can be offered not just via personal touch, but also at distance.

Reiki session is a pleasant, reassuring and harmonizing experience for the recipient. You will lie on your back, close your eyes and just relax. I'll place my hands on your body and let reiki do its job. At that moment, I am only a mediator between universal energy and you, which means you do not accept my energy. Everything happens the way you need it. You do not have to believe in reiki. It is only necessary to agree or ask for treatment. You're safe. Energy finds its way to support and balance what is needed.

I can serve with:

- Holistic reiki treatment - including chakra harmonization 

- Supporting / cleansing the energy of the room / room / building

- Reiki for children, adults, pets, plants, things, meals

Using Format