NEMOC JAKO INFORMACE

“Nezávisle na tom, jak moc je tělo zneužíváno, dovede znovunastolit rovnováhu. Prvním pravidlem je ale přestat se plést přírodě do cesty.”

                                                                                                          - Deepak Chopra

Ležím si tak dnes doma, protože přišla únava, tělo mne zastavilo. Něco se o něj pokouší, tak se rozhodlo spát. A tak mi v tom ležení došla znovu jedna věc. Že žiji svůj sen. Že se dovedu zastavit při první známce, že něco není v pořádku, a tak si dát šanci se uzdravit, ještě než se rozjede něco velikého. Že mohu předávat toto umění dál vám všem, umění věřit si, převzít odpovědnost za svůj život, mít se rád. 

 Nemoc. „Ne-moc“. Nemoci. Nemohoucí. Nemoc je informace. Informace, že něco ve svém životě děláme jinak, než bychom měli. Možná jsme měli náročné období, přetížili jsme organismus, možná jsme nedostatečně dbali na svou stravu, nebo neumíme zacházet správně se svými emocemi. Možná ze strachu, abychom neublížili jiným, ubližujeme sami sobě (kde je jogínův princip neubližování ahimsa? Komu tím prospějeme?).  

Všechny pocity, které prožíváme, se ukládají do našich tkání. Všechna energie, kterou zmobilizuje náš mozek v podobě odezvy na pocit ohrožení, kdy dá tělu signál „utíkej, bojuj, nebo zatuhni a dělej mrtvého“, a která se neuvolní, protože za počítačem moc utíkat nemůžeme, se kumuluje v našem těle. A my se po letech divíme, kde se všechna zatuhnutí, blokace, záněty, výhřezy a autoimunitní poruchy vzaly. A mnoho z nás raději předá odpovědnost za své zdraví lékaři či růžové tabletce. Je to tak jednoduché, je to tak snadné. Je to často i mnohem rychlejší než převzít odpovědnost za vlastní tělo a něco doopravdy změnit. Ale, jak sami tušíme, je to zrádné a poněkud krátkozraké. Pomoc je totiž jen dočasná. Pokud zároveň nezměníme způsob, jakým žijeme a jak se o sebe staráme, problém se vrátí, případně ještě prohloubí. Naše tělo je neuvěřitelně inteligentní soustava. Vysílá nejprve nenápadné signály, že něco není v pořádku. Možná je to únava, občasné bolesti hlavy, zad. Pokud se neposlechneme, nezastavíme, neodpočineme si, tělo přitvrdí. Trávicí problémy, vyhřezlé ploténky, neustálé rýmy a nachlazení, angíny, záněty průdušek, deprese, panické stavy, záněty močového měchýře, nesprávná funkce štítné žlázy, hormonální problémy, gynekologické záněty, cukrovka, astma, lupenka, únavový syndrom, alergie, kožní vyrážky. Tady ještě tělo posílá signály skrze problémy v orgánech, které nejsou přímo život ohrožující a často jsou potíže ještě vratné. Vidíte tu moudrost? Naše tělo dělá to nejlepší, co dovede, aby nás každičkou minutu udrželo naživu. Pokud ani zde volání o pomoc nezachytíme, rozhodne se pro velký třesk. Infarkt, mrtvice, ochrnutí, rakovina, selhání ledvin, život ohrožující zápal plic, akutní zánět, hrozící sepse organismu, a další. Povedlo se mu to. Zastavilo nás. Mává nám červeným praporkem přímo před očima. 

V pořádku, sedněte si, vstřebejte to. 

Často stadium první a druhé přehlížíme. Ve stadiu třetím již nemáme mnoho možností k řešení a musíme se v první fázi téměř vždy obrátit k západní alopatické medicíně, protože je potřeba pomoc velice rychlá a tu západní medicína má v rukávu a mrská levou zadní. Chemie či operace prostě vždy zabere rychleji než změna myšlení, životního stylu a bylinky. Vytáhne nás z té největší bryndy a za to jí patří, a všem lékařům, obrovský dík, vděčnost a obdiv. Fakt je ten, že jakýkoli fyzický zásah do našeho těla, kterým např. operace je, vždy změní proudění životní energie (prány) v našem těle. Pokud se jí tedy máme možnost vyhnout, je rozhodnutí nabíledni. Pokud se jí vyhnout nemůžeme, udělejme to s pokorou, ale snažme se, aby příště zásah nebyl třeba. Energie a léčení v místě jizev se dá zvýšit opět např. za použití doteku. Nikdy se ale už nedostaneme na původní úroveň. Je to patrně součástí naší cesty a něco si máme na základě této zkušenosti uvědomit. Výčitky jen přilejí oleje do ohně, dívejme se tedy vpřed.
Co není šikovné, je spoléhat se zcela na alopatickou medicínu ve stadiu prvním a druhém. Nemoc je zejména informace, vzpomínáte? Informace o tom, jak naše tělo reaguje na to, jakým způsobem vedeme svůj život. Ve stadiu prvním a druhém nám dává ještě spoustu času ke změně. Ke změně, která bude-li provedena včas, povede k uzdravení. A tato změna by měla následovat vždy i po zažehnání třetího stadia za pomoci lékaře. Lékař nám poskytne řešení akutního stavu, dá tělu jakýsi čas navíc, pauzu na oddech do dalšího poločasu hry. Pokud jej promrháme, prohrajeme. 

Jógová terapie, ajurvéda, tradiční čínská medicína, reiki, siddha, marmajóga, akupunktura, reflexní terapie, meditace, masáže, aromaterapie, psychoterapie (neplést s psychiatrií) – všechny tyto systémy jsou zde proto, aby nám pomohly převzít odpovědnost za svůj život a doopravdy si uvědomit, jak se o sebe staráme. ZDRAVÍ je dle jógové terapie stav ideální rovnováhy organismu. Ve skutečnosti tedy, když si představíme, kolik vlivů vnějších i vnitřních na nás každý den působí, je to stav, který téměř nikdy nenastává, ale ke kterému se naše tělo neustálým zapojením imunitního systému snaží přiblížit. Naše tělo nikdy nespí, má neustále napilno. Je na nás, zda mu v tom pomůžeme, nebo ho budeme v této snaze podrývat. Nemoc je naopak stav, kdy jsme ne-mocní. Nemůžeme konat. Mnoho z nás svou nemoc potřebuje. Ulpívá na ní. Nemoc dovede přinášet i výhody (pozornost, výmluvu proč něco ne(u)dělat,…), každý z nás si na otázku, proč nemoc potřebuje, musí odpovědět sám. Z psychosomatického hlediska je tedy mnohem účinnější nepoužívat slovo nemoc ale ne-zdraví. 

 Nejdůležitější ze všeho je být k sobě upřímný. Žít svůj život opravdově, vědět, proč ho žiji, jak ho žiji a být si vědom následků. Opravdu nám stojí to, co právě žijeme, za tu cenu, kterou možná jednoho dne zaplatíme? Medicína tzv. západní a východní přináší člověku nejvíce, pokud si dovolí vzájemnou spolupráci. Ve staré Číně se lékaři platilo za to, že udržoval obyvatelstvo ve zdraví. Na Západě se lékaři platí za to, že léčí nemoc. Můžeme to ale změnit přemýšlením o sobě, tím, jakou máme důvěru v sebe a to, jak se cítíme, tím, jak zpracováváme své emoce, jakou výživu poskytujeme svému tělu (má větší moc než bychom si mysleli), jak se (ne) dovedeme zastavit, když přijde únava. Slyším ta ALE. Ale, mám malé děti, ale na to by rodina nepřistoupila, ale to si nemohu v práci dovolit. ALE. JSTEIPRAVENI ZAPLATIT VYSOKOU CENU? JE VAŠE OKOLÍ PŘIPRAVENO ZAPLATIT VYSOKOU CENU? Možná i měsíce vaší nefunkčnosti? 

Jógová terapie a reiki jsou zde pod mým vedením, aby Vám pomohly převzít odpovědnost za Váš život a zavedly Vás na cestu uzdravení. Zejména, pokud se nacházíte ve stavu ne-zdraví prvního či druhého stupně, či po akutním zaléčení stadia třetího za pomoci klasické západní alopatické medicíny. Nejúčinnější jsou tyto terapie ale přirozeně jako prevence. A prosím přestaňme věřit tomu, že jsou nemoci nevyléčitelné. Velikou sílu (potřebnou k uzdravení) si odebíráme jen tím, že tomu uvěříme. Těším se na Vás a přeji odpovědný, zdravý a mocný život. 


DISEASE AS INFORMATION


“Regardless of how much the body is abused, it can restore balance, but the first rule is to stop interfering with nature.” 

                                                                                                    - Deepak Chopra 


 I’m lying here at home today because the fatigue of my body stopped me. Something is going on, so the body decided to sleep. I had time to think and realized that I am living my dream. I can stop at the first sign that something is wrong, thus giving myself a chance to recover before something big takes place. I can pass on this art to all of you, the art of believing in the self, taking responsibility for one’s life, being happy. 

 Disease. Ill-ness instead of well-being. Not being able to act. Being “impotent”. Losing potential. Disease is an information. Information that we do something in a different way than we should in our lives. Perhaps we have had a difficult time, we overloaded the body, maybe we did not care enough about our diet. Maybe we are not able to deal with our emotions properly. Perhaps for the sake of not harming others, we do harm to ourselves (where is the yogi’s principle of not harming ahimsa, of what help is it?) 

 All feelings we get through get stored in our tissues. All the energy that is mobilized by our brain in the form of response to danger, when it gives the body the signal to “run away, fight or play the dead”, and which is not released because we cannot run too much sitting behind the computer, accumulates in our body. And then we wonder where all the blockages, inflammations, bleedings, and autoimmune disorders have come from. Many of us prefer to give responsibility for their health to doctors or pink tablets. It’s so simple, it’s so easy. It is often also much faster than to take responsibility for one’s own body and really change things. But, as we suspect, it is tricky and somewhat short-sighted. The help is only temporary. If we do not change the way we live and how we take care of ourselves, the problem will return or even deepen. Our body is an incredibly intelligent system. It sends quiet signals that something is wrong in the beginning. It may be fatigue, occasional headaches, back pain. If we do not listen, and do not stop ourselves, we do not get rest, our body plays harder. Gastrointestinal disorders, diabetes, asthma, psoriasis, fatigue syndrome, allergies, skin rashes, nausea and vomiting, angina, bronchitis, depression, panic attacks, bladder inflammation, etc. The body sends signals through organ problems that are not directly life-threatening and often not that difficult to recover. Do you see the wisdom here? Our body does the best it can to keep us alive every minute. If we do not listen to the call for help here, it has no other chance than to come up with the big bang. Heart attack, stroke, paralysis, cancer, renal failure, life threatening pneumonia, acute inflammation, sepsis, and more. It did it. It stopped us. We have a red flag right in front of us. 

 All right, sit down, grab it. 

 We often overlook the first and second stage. At the third stage, we no longer have many options and we must almost always turn to Western allopathic medicine in the first phase, because the help is very fast and effective. Chemistry or surgery are almost always faster than the change of mindset, lifestyle and herbs. Huge thanks, gratitude and admiration belong to all doctors and everyone involved. The fact is that any physical intervention in our body, such as surgery, always alters the flow of life energy (prana) in our body. So if we can avoid it, then it should be avoided. If we cannot avoid it, let’s do it with humility, but try to avoid the need for any further intervention. Energy and healing at the scars area can be increased again, for example, by using a touch. But we will never get to the original level again. It is probably part of our journey and we have to realize something on the basis of this experience. The remorse will only add the oil to the fire, so it is better to look ahead. What is not handy is to rely entirely on allopathic medicine in the first and second stage. Disease is, above all, information, do you remember? Information about how our body reacts to the way we live our lives. At the first and second stage, it gives us plenty of time to change. A change that, if done in time, will lead to healing. This change should always be followed after the third stage cure provided by allopathic medicine doctor. The allopathic Western medicine will provide us with a solution to an acute condition, it gives the body some extra time, a break to the next half of the game. If we waste it, we lose. 

 Yoga therapy, ayurveda, traditional Chinese medicine, reiki, siddha, marmayoga, acupuncture, reflexology, meditation, massage, aromatherapy, psychotherapy (not to mess with psychiatry) - all these systems are here to help us take responsibility for our life and to truly to realize how we care about ourselves. HEALTH is, according to yoga therapy, the state of ideal balance of organism. In fact, when we imagine how many external and internal influences affect us each day, it is a state that almost never happens, but at which body constantly tries to arrive through the work of the immune system. Our body never sleeps, it is constantly working. It is up to us whether we decide to help it, or we will undermine it in this endeavor. On the contrary, disease is a state where we are not able to act. Many of us need the disease. We hold onto it. Disease can also bring benefits (attention, excuse why not to do something, …), each of us has to answer the question of why we need the disease. From a psychosomatic point of view, it is much more effective not to use the word disease but non-health. 

 What is of upmost importance is to be honest with ourselves. To live our life truly, to know why we live it the way how we live it and to be aware of the consequences. Is our way of living really worth to pay the price we might pay one day? The so called Western and Eastern medicine are most effective when in mutual cooperation. In ancient China, physicians were paid for keeping the population healthy. In the West, physicians are paid for treating the disease. But we can change it by thinking about ourselves, about how we confide in ourselves, how we feel, how we process our emotions, what nutrition we give to our body (it has more power than we think) how we can stop when fatigue comes. I hear those BUTs. But I have little children, but the family would not accept it, but I cannot afford it at work. BUT. ARE YOU READY TO PAY THE HIGH PRICE? ARE THE PEOPLE AROUND YOU READY TO PAY THE HIGH PRICE? Maybe months of you not functioning? 

 Yoga therapy and reiki are here under my guidance to help you take responsibility for your life and lead you on the path of healing. Especially if you are in a state of non-health of the first or second degree, or after the acute treatment of the third stage with the aid of classical Western allopathic medicine. However, these therapies are the most effective, naturally, as prevention. And please stop believing that diseases are incurable. We only lose a lot of power (needed for healing) by believing it. I look forward to meeting you and wish you a responsible, healthy and powerful life. 

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format